Орди от роми грабят храна на гробищата

Орди от роми грабят храна на гробищата

Смирението в гробищ­ните пар­кове към паметта на мър­т­вите е само едно от лицата на вчераш­ната Архан­гелова задуш­ница, стана ясно от свидетел­с­т­вата на граж­дани, които показаха и другата страна на монетата. Няколко пуб­ликации във Фейс­бук групата “Забелязано в София“ приложиха снимки и видео как, след като опечалените са напус­нали гробищата, на място нах­луват орди от роми и пляч­кос­ват оставеното от опечалените. Сним­ките са нап­равени в Самоков, а къде точно е зас­нето видеото, не се раз­бира. Кад­рите предиз­викаха вълна от негодувание сред пот­ребителите на социал­ната мрежа. Според традицията се носи чер­вено вино, жито и раз­лични храни. Вероятно именно това е причината за засиленото ром­ско присъс­т­вие в гробищата. Всеки един от нас е отишъл там със скръб и тъга в очите, а какво се случва — обикаля голяма група от близ­ката “махала“ и се раз­п­ръсва из целия гробищен парк. Някои от тях дори дър­паха пликовете на въз­рас­тни жени, които плачеха! Това нор­мално ли е, питат се хората в социал­ните мрежи? Един след друг те се над­п­ревар­ват да раз­каз­ват, че са виж­дали такива гледки не само в София и в Самоков, но и на много други места. Намират се и жалос­тиви хора. Те обръщат внимание, че от глад човек е способен на всичко. Обяс­нението им предиз­виква крайно негативна реак­ция. Повечето пот­ребители са на мнение, че става дума за циган­ска мафия, която изпол­зва децата си за подобен тип организирани акции. Основ­ните обвинения са към охраната на гробищ­ните пар­кове, която поз­волява подобни грозни гледки.