Корнелия Нинова: Която  партия се е докоснала до ГЕРБ, е приключила със своето политическо бъдеще

Корнелия Нинова: Която  партия се е докоснала до ГЕРБ, е приключила със своето политическо бъдеще

Нашите гласове са за семейно подоходно облагане и преизчисляване на пенсиите

“Която  пар­тия се е докос­нала до ГЕРБ, е прик­лючила със своето политическо бъдеще. Припом­ням ви  РЗСБДЦ, АБВ, „Рефор­маторите“ и сега „Пат­риотите“. Гор­дея се с вас, че само БСП отказа тази смър­тоносна прег­ръдка.  Благодаря ви,че останахме верни на идеите си и на онзи един милион бъл­гари, които ни изб­раха като алтер­натива на ГЕРБ.“ Това заяви на среща с пар­тий­ния актив и граж­дани от район „Оборище“ лидерът на БСП Кор­нелия Нинова. С нея бяха  и народ­ните пред­с­тавители от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски, Иван Чен­чев и Таско Ермен­ков. „Срещаме се в изк­лючително нап­рег­нат момент за Бъл­гария– на правител­с­т­вена криза и политическа нес­табил­ност. Сигурно сме един­с­т­вената дър­жава, в която двама вицеп­ремиери са зап­лашили, че ще се самоубият. Валери Симеонов, че ще се хвърли от моста на Бур­гас с релса на врата, а Красимир Каракачанов, като по-воевода, че ще се зас­т­реля на площада. Уви, пат­риотите са готови да си дадат живота, но не в бор­бата за свобода,  а в бор­бата за коруп­ция“, каза пред съб­ралите се Нинова. „ Днес въп­росът вече не е– какво ще правят ГЕРБ, а какво ще правим след режима „Борисов“. Той без­с­порно си отива“, каза още лидерът на левицата. Тя добави, че БСП си е пос­тавила амбициозна цел с проекта  „Визия за Бъл­гария“. По думите й той не е съвър­шен, но е отворен към всеки бъл­гарин, който иска да помогне за пробуж­дането на национал­ната енер­гия. Според нея основ­ните задачи в момента са предот­в­ратяването на демог­раф­с­ката катас­т­рофа и изчез­ването ни като народ, нация– с добро здравеопаз­ване и добро образование. Тя добави, че това може да стане със силна икономика и произ­вод­с­тво. Кор­нелия Нинова обясни, че народ­ните пред­с­тавители на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ са се срещ­нали с хората дори от най-малките населени места.

Много чес­тно си каз­ваме в този документ, че всички пар­тии, управ­лявали през годините на прехода, сме допус­нали грешки. Имаме кон­г­ресно решение, в което се каз­ват и греш­ките на БСП.  Желанието ни с „Визия за Бъл­гария“ е, приз­навайки това, да сложим край на прехода и да се опитаме да съберем национална енер­гия за друг модел на раз­витие. Да обединим кол­кото може повече бъл­гари за няколко национални приоритета. И който и да управ­лява, да ги следва. На първо място, ще трябва да въз­с­тановим основополагащите прин­ципи на правовата дър­жава и социал­ната дър­жава – гаран­тирани в Кон­с­титуцията, да въз­с­тановим истин­с­кото дейс­т­вие на дър­жав­ните инс­титуции. ГЕРБ ги раз­г­ради. Неолиберал­ният модел извади дър­жавата от всички сек­тори на общес­т­вения живот, като делегира правата й на час­тни струк­тури, олигарси и корпорации“-категорична беше Кор­нелия Нинова. Ще въз­с­тановим ролята на държавата,така както вече нап­равиха редица европейски дър­жави. 

По време на срещата Кор­нелия Нинова връчи член­ски карти на млади хора, които са решили да влязат в БСП.

БСП: Не може бюджетът да е социален, а да взема от младите семейс­тва и пен­сионерите

Пред­седател­с­кият съвет към Национал­ния съвет на БСП заседава по Бюджет 2019 –алтер­нативата. Вече става традиция БСП да пред­лага алтер­нативен бюджет на управ­ляващите. Той ще бъде под­ложен на широко общес­т­вено обсъж­дане в понедел­ник. В него ще вземат учас­тие син­дикати, професионални организации, учени, депутати и членове на Национал­ния съвет на БСП, както и коалиционни пар­т­ньори. “Като не се регис­т­рирахме в петък в НС, спасихме над 2,5 млн бъл­гари от новия данък върху старите коли. Не се съм­няваме, че ГЕРБ и ОП ще си го приемат, но няма как с нашите гласове да им осигурим кворум за поред­ното бър­кане в джоба на най-бедните хора. Що за стабилно управ­ление е това, което раз­чита на гласовете на опозицията, за да вдигне данъците на хората. Няма как да стане”, заяви Нинова пред пред­седателите на съвети към НС на БСП. “Как можеш да кажеш, че това е най-социалният бюджет, когато си зам­разил 12 социални плащания за майки, за отг­леж­дане на дете от работещи майки и т.н. Другата най-уязвима група — пен­сионерите, отново оставяш само с швей­цар­ско правило, при положение, че цените на газ, парно, вода, ток, всичко се качва. Отново внасяме пред­ложение за преиз­чис­ляване на всички стари пен­сии с ясни разчет,и откъде ще дой­дат парите“,  комен­тира Нинова.