БАС срещу тайните арести: Неофашизъм, превърнат в държавна политика

БАС срещу тайните арести: Неофашизъм, превърнат в държавна политика

Управител­ният съвет на Бъл­гар­ски антифашис­тки съюз изразява своята категорична позиция срещу приетите на първо четене промени в НПК, с които се отк­рива въз­мож­ност за така наречените „тайни” арести на бъл­гар­с­ките граж­дани. С тези промени се дава въз­мож­ност пъл­нолетни граж­дани да бъдат арес­тувани за 48 часа без да бъдат уведомявани близ­ките им.

Още по-ужасяваща е въз­мож­ността, деца да бъдат арес­тувани и 24 часа никой от родителите им да не бъде уведомяван. С този акт се отк­рива въз­мож­ност за реп­ресия на политичес­ките опоненти и неудобни, и кон­курен­тни биз­нес­мени, за политически и икономически рекет, и коруп­ция.

За нас това е чиста проба неофашизъм издиг­нат в ранг на дър­жавна политика от управ­ляващите, които имат претен­циите да работят за „европейс­кото раз­витие на Бъл­гария”.

Подобни законодателни дейс­т­вия силно напом­нят на Закона за защита на дър­жавата от мракобес­ните фашис­тки времена през 19241944г.

И тогава се пол­з­ваха тай­ните арести, а след това без­с­ледно изчез­ваха такива велики и дос­тойни бъл­гари антифашисти, политици и интелек­туалци като Гео Милев, Йосиф Хер­бст, Сер­гей Румян­цев, Ана Май­мун­кова и хиляди други.

Призоваваме демок­ратично мис­лещите депутати да отх­вър­лят тези тек­с­тове!

Защото те категорично противоречат на Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария.

В случай, че бъдат приети призоваваме Президен­тът Румен Радев да наложи вето на този недемок­ратичен и срамен за европейска Бъл­гария законодателен акт.