Кюстендил към БСП: Повече държавна подкрепа за земеделските производители

Кюстендил към БСП: Повече държавна подкрепа за земеделските производители

“Повече дър­жавна под­к­репа за земедел­с­ките произ­водители“. Този призив отп­равиха граж­даните на Кюс­тен­дил към народ­ните пред­с­тавители от ПГ на “БСП за Бъл­гария“. Те изразиха под­к­репа за изгот­вянето на регионални визии. Според тях във визията за Югоиз­точна Бъл­гария, към която да влезе и Кюс­тен­дил, трябва да се наб­легне на справянето с  изкупуването на мес­т­ната земедел­ска продук­ция, особено от череши и ябълки, на адек­ватни цени. Хората обяс­ниха, че всички кон­сер­вни фаб­рики в региона, които основно са изкупували мес­т­ната продук­ция, са зат­ворени. По думите им трябва да има дър­жавни инвес­тиции за  хранително-вкусовата промиш­леност, с които да се въз­с­тановят поне част от тези пред­п­риятия.  Като други проб­леми те посочиха лип­сата на приватизационен кон­т­рол, нес­луч­ващата се реформа в здравеопаз­ването, нис­кия раз­мер на пен­сиите, демог­раф­с­ката криза и недоверието в регионал­ното и общин­ско управ­ление.

Народ­ният пред­с­тавител и член на ИБ на НС на БСП Валери Жаб­лянов заяви: “Необ­ходима е  всеоб­х­ватна икономическа и социална реформа. „Визия за Бъл­гария“ е основа за бъдеща управ­лен­ска прог­рама на БСП. В нея са раз­работени основ­ните въп­роси за едно по– динамично раз­витие на страната, основано върху прин­ципа на социал­ната справед­ливост и рав­номер­ното регионално раз­витие“. По думите му пред­ложените от левицата промени имат за цел да гаран­тират основ­ните кон­с­титуционни права на дос­тъп до качес­т­вено здравеопаз­ване и образование.