БСП ще обсъжда алтернативния бюджет и стратегия за ляв медиен пул

БСП ще обсъжда алтернативния бюджет и стратегия за ляв медиен пул

Изпъл­нител­ното бюро на БСП свиква на заседание Национал­ния съвет на пар­тията, съоб­щиха от прес­цен­търа на “Позитано“ 20.

Изпъл­нител­ното бюро на БСП взе решение да свика заседание на Национал­ния съвет на пар­тията на 11 ноем­ври 2018 г., от 11:00 ч, се казва в съоб­щението. 

Пред­лаганият дневен ред е: “Бюджет — 2019“ — Алтер­нативата на БСП; определяне на дата и дневен ред за 49-ия кон­г­рес; под­готовка за учас­тие в изборите за Европейски пар­ламент, както и проект за стратегия за ляв медиен пул и раз­витието на в. “Дума“.