БСП предлага 3, 3 милиарда лева повече за социални политики

БСП предлага 3, 3 милиарда лева повече за социални политики

В обществото алтернативният бюджет на левицата се коментира повече, отколкото този на властта, категоричен е Георги Свиленски

“Вече не се комен­тира бюджетът на правител­с­т­вото, а все повече се комен­тира Алтер­натив­ният бюджет и “Визия за Бъл­гария“ на БСП. Това показва, че правител­с­т­вото си отива, а хората очак­ват алтер­натива“. Това каза зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски пред Нова телевизия. “Демог­раф­с­кият проб­лем е приоритет не само на БСП, а и на правител­с­т­вото, надявам се, тъй като нацията се стопява“, комен­тира народ­ният пред­с­тавител. Той обясни, че Алтер­натив­ният бюджет на БСП може да се определи като демог­раф­ски и пример затова е пред­ложението на левицата за еднок­ратна помощ за второ в раз­мер на 6400 лв., което пред­с­тав­лява 10 минимални работни зап­лати, при положение, че бъде прието пред­ложението те да бъдат в раз­мер на 640 лв. Свилен­ски поясни, че раз­ход­ната част, която се пред­лага, е с преиз­чис­ляването на пен­сиите, с пари за образование, здравеопаз­ване– над 250 млн. лв. за профилак­тика и превен­ция на заболявания. “3.3 млрд. лв. пред­лагаме допъл­нително раз­ходи в бюджета“. Той комен­тира, че дефицитът при бюджета на ГЕРБ е 0,5%, а при БСП 0,6%. “Приходите, които пред­виж­даме, според данъч­ното облагане, което пред­лагаме, са 3.2 млрд. лв.“- допълни той и припомни, че в Алтер­натив­ния бюджет пред­ложението е за повишаване на мак­симал­ния осигурителен доход на 3900 лв., минимал­ната работна зап­лата на 640 лв., въвеж­дане на прог­ресивно подоходно облагане, което няма да доведе до промяна за 2,5 млн. бъл­гари, ДДС на хляба от 20% на 5% и ДДС на лекар­с­т­вата от 20% на 9%. Свилен­ски отбеляза, че миналата година БСП също пред­с­тави алтер­нативен бюджет, като част от пред­ложенията министър-председателят изпълни през минис­тер­ски пос­танов­ления.

“Не само днес няма да се регис­т­рираме, няма да се регис­т­рираме, докато не получим остав­ката на Валери Симеонов или на цялото правител­с­т­вото“, категоричен бе Свилен­ски. Той комен­тира, че ако коалицията на управ­ляващите е стабилна не би след­вало да бъде проб­лем събирането на кворум. Той каза, че левицата ще учас­тва в дебатите за бюджета.