Йончева за отнетия имунитет: Схема за сплашване

Йончева за отнетия имунитет: Схема за сплашване

Главният прокурор поиска падане на парламентарната защита на шестима депутати от БСП, ГЕРБ и „Воля”

“Това са абсур­дни обвинения. Тези клевети отдавна се лан­сират от депутатите от ГЕРБ. Няколко пъти призовах ком­петен­т­ните органи да нап­равят проверка. Запоз­ната съм с методите за реп­ресии на ГЕРБ. Това е класически опит за сплаш­ване“, заяви Елена Йон­чева. “Обвиненията идват два дни, след като поис­кахме меж­дународни лаборатории да проверят качес­т­вото на пътищата у нас“, добави социалис­т­ката.

“Ще си дам имунитета и се надявам делото бързо да влезе в съда, за да се види на каква схема за сплаш­ване е под­ложен бъл­гар­ски депутат“, каза още депутат­ката от БСП

“Няма да изк­лючим от пар­ламен­тар­ната група Елена Йон­чева и Георги Михай­лов. Решихме те доб­роволно да се откажат от имунитета си. Това са две ярки ост­риета на БСП. Ние стоим твърдо зад тях, защото смятаме, че са невинни“, обяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

Сред народ­ните пред­с­тавители, на които вчера глав­ният прокурор поиска имунитета са: Елена Йон­чева и Георги Михай­лов от БСП, Веселин Марешки, Кръс­тина Тас­кова и Пламен Хрис­тов от “Воля“ и Борис Кър­чев от ГЕРБ

Социалис­тът Георги Михай­лов е раз­с­лед­ван за умиш­лена без­с­топан­с­т­веност и сключ­ване на неиз­годни договори като управител на Специализирана бол­ница за активно лечение на хематологични заболявания  — София. „Съг­ласен съм да ми бъде снет имунитетът, доб­роволно го давам. Не смятам, че съм извър­шил някакви законови нарушения. Заварих бол­ницата, като дирек­тор, с 25 млн. лв. задъл­жения и с помощта на екипа, който ръководих, тя намали своите задъл­жения. Чув­с­т­вам се напълно спокоен“, заяви народ­ният пред­с­тавител проф. Георги Михай­лов. „Нека раз­с­лед­ването да продължи, да завърши и смятам, че всички неяс­ноти ще бъдат изчис­тени“, допълни той.

Марешки, Тас­кова и Хрис­тов от „Воля” са обвинени в изнуд­ване, свър­зано с отп­равени зап­лахи за увреж­дане на имущес­т­вото към соб­с­т­веници на аптеки, с цел те да бъдат принудени да закупуват лекар­с­тва само от „Фар­м­нет“ ООД, при неиз­годни за тях условия и по-високи цени.   Елена Йон­чева е раз­с­лед­вана за пране на пари в особено големи раз­мери. Провер­ката е започ­нала след сиг­нал на Делян Доб­рев от ГЕРБ за извър­шени финан­сови операции с парични сред­с­тва, прис­воени от фалиралата КТБ и са прик­ривани чрез офшорна ком­пания – „Далий Трей­динг Лимитид“.

Борис Кър­чев от ГЕРБ е подозиран за данъчно прес­тъп­ление — затова че през месеците юни – юли 2015 г. в гр. Стара Загора, като управ­ляващ „Би Би Си Кей­бъл“ ООД избег­нал плащането на данъчни задъл­жения в особено големи раз­мери – 320 000 лева ДДС, като пот­вър­дил неис­тина в подадена Справка — дек­ларация по ЗДДС и изпол­з­вал документи с невярно съдър­жание. Кър­чев също обяви, че доб­роволно ще се раз­дели с имунитета си.