Корнелия Нинова: Бюджетът на ГЕРБ – мехлем за елита, удар по народа

Корнелия Нинова: Бюджетът на ГЕРБ – мехлем за елита, удар по народа

Това бюджет на застоя, на увеличените данъци на бедните, на безпътицата за хората и оцеляването на властта, каза в парламента лидерката на БСП

Гледаме най-важния закон, от чийто решения зависи животът на всяко бъл­гар­ско семейс­тво. Това, което ще се случи днес, ще влезе във всеки дом през след­ващата 2019 г. Но управ­ляващото мнозин­с­тво ще гласува Закона за бюджета за 2019 г. без нито едно изказ­ване – правете си изводите защо е така. Ние не само ще нап­равим анализ на тех­ния бюджет, ще изпол­з­ваме въз­мож­ността и мал­кото време, което имаме, да кажем няколко думи за алтер­нативата и въз­можна ли е тя. Най-важни за хората и за Бъл­гария са демог­раф­с­ката катас­т­рофа, лошото качес­тво на здравеопаз­ването и неговата недос­тъп­ност, образованието, което не отговаря на нуж­дите на биз­неса и на икономиката, бед­ността и неравен­с­т­вата.

Да видим дали се опит­ват управ­ляващите да решават тези въп­роси и как.

Ясно е, че за да се решат, преди всичко трябва да има икономика, рас­теж, произ­вод­с­тво и инвес­тиции. Г-н Горанов и всички от управ­ляващите в пос­лед­ните сед­мици твър­дят колко добър икономически рас­теж има, каква хубава прог­ноза има за след­ващите година. Раз­бира се, чис­лата не отговарят на това. През 2017 г. тех­ният икономически рас­теж, заложен в бюджета, е 3.8%. През 2020 г. ще бъде 3.5%. Вие си правете извода дали това е рас­тящ икономически подем или обрат­ното. Национал­ният статис­тически инс­титут казва, че бъл­гарите оценяват, че икономичес­ката ситуация в страната се влошава. Притес­нява ги инф­лацията и каз­ват, че пот­ребител­с­кото доверие пада с 3,2 пун­кта, само от юли до октом­ври, като тен­ден­цията е сходна и в градовете, и в селата. Според нея док­ладът на НСИ дава оценка не само за заложеното в бюджета, а и за стабил­ността през 2018 г. Този док­лад дава оценка не само на това, което правител­с­т­вото пред­лага за 2019 г., а на стабил­ния и сериозен икономически рас­теж, който са имали през 2018 г. Г-н Горанов каза в своето изказ­ване, че залагат на раз­витието на инвес­тициите, както за тази, така и за след­ващата година. Ще се позова на анализ на Бъл­гар­с­ката стопан­ска камара, т.е. на бъл­гар­с­кия биз­нес, който казва само преди месец, че за раз­г­леж­дания 10-годишен период (това е управ­лението на Бойко Борисов), преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции са намалели 10 пъти в абсолютна стой­ност и 14 пъти, като процент от БВП. Прог­нозите за 2019 г. и 2020 г. не са по-добри от тази кон­с­татация, освен една, а тя е след­ната: много голяма част от тези инвес­тиции пред­с­тав­ляват парите, които работят в чуж­бина и ги изп­ращат на семейс­т­вата си в Бъл­гария. Ако минис­търът каже изречението: раз­читаме на инвес­тиции, за да има икономика и рас­теж през 2019г., позовавайки се на този анализ, той казва: раз­читаме на бъл­гарите, които работят в чуж­бина да осигурят икономиката и рас­тежа на бъл­гар­с­ката дър­жава, вместо правител­с­т­вото, като си внасят парите, които изкар­ват там, тук, в Бъл­гария. Това би било обек­тивно. Ето това е ръс­тът на инвес­тициите и на икономичес­кия рас­теж. В обръщението минис­търът каза кон­курен­тос­пособ­ност на бъл­гар­с­ката икономика и колко залагат на това. Световен икономически форум за 2018 г., който изс­ледва кон­курен­тос­пособ­ност на сто и няколко страни, Бъл­гария е на 51 място, заедно с Уруг­вай и Бах­рейн. И да прик­люча с тези мак­роикономически показатели, но да пос­тавя един въп­рос – в същото време, в което дър­жавата не гаран­тира условия, нито за същес­т­вени чуж­дес­т­ранни инвес­тиции, нито за рас­теж в резул­тат на произ­вод­с­тво и на икономика, дър­жавата и след­ващата година ще продължи, чрез правител­с­т­вото на Борисов – 3, ще продължи да раз­г­рабва останалите печеливши дър­жавни активи в икономиката на страната. Кон­к­ретно като даде Летище „София“ на кон­цесия, при условия, които няма да комен­тирам сега. Обръщам се към Обединени пат­риоти. Уважаеми колеги, все се позовавате на прог­рами за управ­ление, на предиз­борни прог­рами. Няма ли да ви се раз­т­реперят ръцете, като натис­нете коп­чето, с което сега ще поз­волите правител­с­т­вото на Борисов догодина да даде на кон­цесия най-важният стратегически обект от национал­ната сигур­ност на Бъл­гария. Къде сте, г-н Волен Сидеров, който от тази трибуна искахте от г-н Валери Симеонов ревизия на всички кон­цесии, спиране на тези кон­цесии? Това е политиката на Борисов и Обединени пат­риоти, които изпъл­няват прог­рамата на коалицията. След икономиката, на второ място е демог­раф­с­ката катас­т­рофа, според хората. Как този бюджет на правител­с­т­вото под­помага преодоляването на демог­раф­с­ката криза? Никак! Една мярка няма. Ето как най-социалният бюджет дейс­тва за демог­раф­с­ката катас­т­рофа – зам­разяват обез­щетението за отг­леж­дане на дете от 1 до 2 години, зам­разяват месеч­ните помощи за деца, зам­разяват еднок­рат­ната помощ при бремен­ност, зам­разяват еднок­рат­ната помощ при раж­дане, същото е при раж­дане на близ­наци, същото е при осиновяване на дете, зам­разяване на помощта за майките-студенти, зам­разяване на еднок­рат­ната помощ за пър­вок­лас­ник, зам­разяване на гаран­тирания минимален доход и още 7 такива социални плащания, ориен­тирани към млади семейс­тва. Всичко е зам­разено в иначе най-социалния бюджет, който е ориен­тиран за бори демог­раф­с­ката криза. Съжалявам, че не чуха гласа на разума, алтер­нативата и БСП и не приеха нито семей­ното подоходно облагане, нито помощта за второ дете, което пред­лагаме от 6400 лв., нито без­п­лат­ните учеб­ници за деца до 12 клас и редица мерки, които пред­ложихме в нашия алтер­нативен бюджет. Сега това е работа на управ­ляващите, наша ще бъде тази политика ще стане факт, когато спечелим избори и управ­ляваме дър­жавата.

Важно е, че алтер­нативата я има

и че това, което правят не е безал­тер­нативно. След­ващ проб­лем според бъл­гар­с­ките граж­дани е здравеопаз­ване – лошо качес­тво и недос­тъп­ност. Управ­ляващите се хвалит, че дават 500 млн. лв. в здравеопаз­ването и това също е елемент от най-социалния бюджет. Може ли някой да излезе и да ми обясни какъв ще бъде ефек­тът от това увеличение. Изчис­лен ли е този ефект в след­ните нап­рав­ления: тези пари ще намалят ли доп­лащанията, които всеки бъл­гарин прави, когато отиде на лекар? Да кажат: дър­жавата и правител­с­т­вото даваме 500 млн.лв., но хората, като отидат на лекар, вече няма да ги карат да плащат нито на маса, нито под маса. Нищо подобно няма в тази политика и този бюджет. Тези пари, които наливат там, ще намалят ли цените на лекар­с­т­вата? Не. Тези пари ще осигурят ли спешна помощ и бол­ница на май­ката от Свищов, която трябва да роди детето си, като пътува до Велико Тър­ново? Не. Ще има ли повече лекари и медицин­ски сес­три, които лип­с­ват по градове и села в страната? Не. Тогава какво правят, защото хората питат – ще имаме ли лекар, бол­ница, ще са скъпи ли лекар­с­т­вата. Нищо не правят с този най-социален бюджет, защото не решават нито един от тези реални проб­леми. И не приеха отново гласа на алтер­нативата – поне да намалим ДДС на лекар­с­т­вата, да нап­равим регионално раз­п­ределение на бол­нична и добол­нична помощ и други. След­ващият проб­лем е бед­ност, неравен­с­тва и доходи. Социал­ният бюджет какво прави в след­ната ситуация: 1 660 000 работещи души, които дек­ларират доход средно до 510 лв. на месец. 53% от заетите изкар­ват чисто не повече от 460 лв., след удър­жане на данъци и осигуровки. До 1000 лв. получават 811 000 души в Бъл­гария. И да не продъл­жавам с пен­сионерите, тези работещи и младите, над 2.5 млн. живеят на прага на бед­ността. 8 000 души си изпис­ват дивидент 7 млрд. лв в Бъл­гария. Как точно Бюджет 2019 решава проб­лемът с неравен­с­т­вата? Ето как: увеличават пен­сиите с близо 5% и то от първи юли, при положение, че отдавна цената на вода, парно, газ, ток, хляб, мляко, са увеличени на 5%. Увеличават зап­латите на админис­т­рацията с 10% и минимал­ната зап­лата с 50 лв. И каз­ват, че дават 900 млн. лв. за социални нужди. Браво, а защо не кажат колко милиарда ще вземат чрез нови данъци и увеличение на старите данъци, осигуровки и акцизи – 1.5 млрд. лв. Прибирате ги от най-бедните и слабите с данъка върху старите коли, който гласуваха. С так­сите върху дрехите втора упот­реба, който гласуваха. С

увеличаване на минимал­ния осигурителен праг на земедел­ски произ­водители

и на тютюноп­роиз­водители. От там ще вземат повечето пари. Този бюджет има ли една стъпка поне за преодоляване на неравен­с­т­вата в Бъл­гария? И пак няма никаква чуваемост и разум за алтер­нативата – прог­ресивен данък, семейно подоходно облагане, данък върху дивиден­тите. Всичко се отх­върля, нищо не се приема. Но алтер­нативата я има. По темата доходи отново се обръщам към Обединени пат­риоти да ги питам: къде е 300 лв пен­сия и 1500 лв. зап­лата? Защото г-н Горанов твърди, че имаме ниски данъци, въп­реки че ГЕРБ увеличават данъците, обратно на прог­рамата им, и че тези ниски данъци ще докарат инвес­тиции – нищо подобно. Виж­дате, че инвес­тициите се оттег­лят. До края на ман­дата остават още няколко месеца, а сега приемаме бюджет за цялата 2019 г. Най-много ме дразни неравен­с­т­вото между политичес­кия елит и народ. Не тол­кова между тези 2.5 млн. и онези 7 хил. души. Не го каз­вам за първи път и съм пос­ледователна в това. Г-н Горанов, искам да излезете и да кажете на трибуната – минимал­ната зап­лата догодина ще се повиши с 50 лв. на хората, а на админис­т­рацията с 10%. Искам да ми кажете с колко ще се повишат зап­латите на депутати, минис­три, премиер, президент, омбуд­с­ман, КЕВР, съдии във ВСС и ВКС? И да ми дадете икономически, защото когато на работещите трябва да вдиг­нем зап­латата, тър­сим произ­водител­ност на труда. А на политичес­кия елит вдигаме зап­латите автоматично, без произ­водител­ност на труда. Няма да под­к­репим този бюджет.