Паргов: Сравнението на 2018 с 1989 г. носи знак минус за настоящето

Прок­ламациите и надеж­дите от 1989 г. се оказаха увех­нали – хората очак­ват повече справед­ливост и рав­номерно раз­п­ределение на благата, каза лидерът на БСП-София Калоян Пар­гов пред аген­ция „Фокус“. Социалис­тът допълни: „Моето поколение не е пряк учас­т­ник в тези събития, но със сигур­ност това е пов­ратен момент в историята на Бъл­гария, който 29 години по-късно можем да оценим със знак минус. Ако нап­равим паралел между дър­жавата през 1989. и през 2018 г., ще видим много същес­т­вени раз­лики, и то в отрицателна посока, за съжаление. 1989 г. е пос­лед­ната година, в която раж­даемостта беше на най-високата си точка – 117 хил. новородени деца на фона на 64 хил. през 2017 г. През 1989 г. Бъл­гария беше на 27-о място по раз­витие, а сега е доста назад в класацията на раз­вити дър­жави“, изб­рои Калоян Пар­гов.

Пар­гов посочи, че няма как днес да бъдем доволни от със­тоянието на пазар­ната икономика, на така наречената демок­рация, защото хората очак­ват повече справед­ливост и по-равномерно раз­п­ределение на благата.

Бъл­гария има нужда от друг тип политика. Тази антикомунис­тическа риторика, която се разви през 90-те години, е една от причините за това раз­деление и за неволите, бих казал, които изпит­ваме и днес“, каза още лидерът на столич­ните социалисти Калоян Пар­гов.

Някои оценяват 10 ноем­ври като революция. Но 10 ноем­ври дойде и вслед­с­т­вие на вът­решни процеси в управ­ляващата тогава БКП. У нас това мина по без­к­ръвен начин, а зас­луга трябва да отдадем на тогаваш­ните ръководители и тях­ното дър­жав­ническо поведение да не хвър­лят страната в граж­дан­ска война, както се случи на други места“, каза още лидерът на БСП – София.

Нацията ни има нужда от единение повече от всякога, въп­реки идейно-политическите си и други раз­личия, които носим в себе си като хора“, категоричен е Калоян Пар­гов.