Нинова към кметовете: търсете резерви, но не вдигайте данъците на старите коли

Нинова към кметовете: търсете резерви, но не вдигайте данъците на старите коли

Строителната камара поиска да спра разследването на Елена Йончева, отказах им, разкри лидерката на социалистите

Кол­кото и да ви е трудно, тър­сете резерви, но не вдигайте данъците на старите коли.” Към това апелира лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на широка дис­кусия по Алтер­натив­ния бюджет пред мес­т­ната власт. На срещата присъс­т­ваха народни пред­с­тавители от левицата, кметове, изб­рани и под­к­репени от БСП, пред­седатели на общин­ски съвети, общин­ски съвет­ници, екс­перти – пред­с­тавители на неп­равител­с­т­вени организации в сферата на регионал­ната политика. На събитието присъс­тва и ръковод­с­т­вото на Национално сдружение на кмет­с­т­вата в Бъл­гария. Нинова обясни, че независимо коя политическа сила управ­лява, трябва да уважава мес­т­ната власт и бюджетирането да бъде по закон, без да се прави раз­лика между жителите на общините. „Стимулирайки едни кметове за раз­лика от други, се наказ­ват бъл­гар­ски граж­дани. Аз не съм Бойко Борисов. Не мога да ви нареж­дам, но ви моля, с оглед на това, което се задава през 2019 г., намерете резерви и начини, но не увеличавайте драс­тично мес­т­ните данъци и такси. Не би било правилно, заради сбър­каната правител­с­т­вена политика, да наказ­ваме хората“, каза Нинова пред кметовете. Тя добави, че градоначал­ниците, изб­рани и под­к­репени от БСП, винаги са били социално чув­с­т­вителни и са прилагали множес­тво социални мерки, насочени към хората, като без­п­латни дет­ски градини и социални кухни. Тя припомни, че по-високият данък за старите коли ще засегне над 2 милиона бъл­гари от след­ващата година. Нинова обърна внимание, че „Визия за Бъл­гария“ е стратегически документ с пред­ложения за промяна на модела на регионал­ната политика и мес­т­ната власт. „Раз­лич­ните пар­тии пред­лагат раз­мес­т­вания на раз­лични суми и пера, капиталови раз­ходи и др., но това е в рам­ките на един модел на отношение цен­т­рална – мес­тна власт. Време е да поговорим за промяна на този модел за отношенията цен­т­рална и мес­тна власт“, категорична бе Кор­нелия Нинова.

Няма да тъл­кувам мотивите на глав­ния прокурор. Правим изводи от фак­тите– че поис­каните имунитети идват след две години, в момент, в който, особено Елена, много ярко се прояви в раз­с­лед­ващи нейни материали и филми“, каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова пред Дарик радио. Тя уточни, че мотивите изг­леж­дат интересно– за пране на пари за закупуване на фотокамери и тех­ника за снимане на филми в Сирия. „Странни са всички тези неща“, каза тя и припомни, че “сиг­налите“ започ­наха от ГЕРБ– от Антон Тодоров, Делян Доб­рев, Тома Биков,  всички тези обвинения по времето на Кум­гейт. Тя уточни, че при проф. Георги Михай­лов обвиненията започ­ват  след ярките му прояви по вота на недоверие за здравеопаз­ване. „Две ост­риета на БСП! Опозиция не упр­в­лява, не раз­даваме общес­т­вени поръчки“, каза Нинова. Тя комен­тира, че Елена Йон­чева раз­полага с документи, които водят до изводи за коруп­ция и злоупот­реби, като под­черта, че става въп­рос за трасето край Своге, където стана катас­т­рофата. Тя обясни, че става въп­рос за протокол, нап­равен години преди катас­т­рофата, в който раз­лични инс­титуции кон­с­татират нарушенията и злоупот­ребите при строител­с­т­вото на отсеч­ката и каз­ват, че незабавно трябва да се коригира, но никой не си е мръд­нал пръста. „Някой трябва да носи отговор­ност– защо някой, цяла година, е прос­пал тази препоръка“, попита Нинова. Тя комен­тира, че депутати са поис­кали обек­тивна проверка на обс­тоятел­с­тва– искат инфор­мация, искат независима лаборатория. Кор­нелия Нинова каза, че при срещата си със строител­ната камара,  е гаран­тирала, че

при смяна на управ­лението ще има ред, правила, закон и всички ще бъдат рав­нопос­тавени

, че никой няма да бъде изнуд­ван да връща пари от общес­т­вени поръчки. Тя припомни, че камарата е поис­кала да не се внася искане до АПИ.  „Отказах и казах, че няма да спра Елена. Нито искам, нито мога, защото искам истината– ако има нарушения, да има отговор­ност“- отбеляза лидерът на БСП.

 „Раз­лич­ното в правенето на Алтер­натив­ния бюджет е, че не както друг път, над­даваме– те дават 500 млн. за здраве, ние 600 млн., те за социални помощи– 100, ние 120. Това не решава проб­лема. Раз­лич­ното е, че пред­лагаме финан­сирането да върви с промяна в моделите“-каза Кор­нелия Нинова по темата за бюджета. Тя изтъкна, че дадените от правител­с­т­вото 500 млн. за здравеопаз­ване не намаляват цената на лекар­с­т­вата, не правят здравеопаз­ването по– дос­тъпно, не задър­жат лекарите, не под­гот­вят нови медицин­ски сес­три. „Нашият бюджет решава точно това. Не просто наливане на пари, а даване на пари с ефект, който да стигне до хората“, поясни Нинова. Тя комен­тира, че в Алтер­натив­ния бюджет е заложено за образованието пари да се дадат за без­п­латни учеб­ници до 12 клас. „Не са много пари, но биха помог­нали на много хора“, под­черта тя. Нинова обясни, че друго пред­ложение е да има един учеб­ник по пред­мет за цялата страна. „Няма сис­тема в образованието, кол­кото и пари да се наливат“, комен­тира лидерът на левицата.

След сериозни раз­говори в нашето политическо семейс­тво, ПЕС, се стигна до решение да се остави свобода на отдел­ните дър­жави да си нап­равят лис­титите и плат­фор­мата– с какви пос­лания, с какви политики се изп­ращат кан­дидатите.  По– важ­ното е бъл­гарите да гледат хората в лис­тите и лицата, които издигаме и защо отиват там“, аргумен­тира се Нинова. „Ще изп­ратим хора, които ще отс­тояват политиките на Бъл­гария и на БСП“, изрази увереност лидерът на БСП. Тя обясни, че

има няколко неща от които БСП няма да отс­тъпи– от позициите за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция и за Пакта за миг­рация на ООН.

Нинова комен­тира, че в пакта има хубави тек­с­тове, които касаят нашата диас­пора, но между доб­рите тек­с­тове, с дребен шрифт, има тревожни неща, нап­ример– да се издават документи за самолич­ност на хора, които са прис­тиг­нали без такива. „Ние сме за помощ на бежан­ците при война– това е меж­дународно, бъл­гар­ско човешко право, но раз­ширяването на кръга на миг­рация по екологични, икономически и социални причини е опас­ност“, обясни Нинова.

Хората ни смятаха за част от статук­вото. Затова пред­ложихме „Визия за Бъл­гария“. Ние не сме еднакви. Ако бяхме едно и също, щях да приема да съм пред­седател на пар­ламента, колегите ми да са минис­три. Изб­рахме труд­ния път– да останем в опозиция и да се раз­личим от статук­вото Пътят е верен, просто трябва да продъл­жим усилията и да не се предаваме“, категорична бе Нинова. Тя изрази увереност, че е алтер­нативата на Бойко Борисов, но в политиките, не в пос­товете. 

Top of Form

Йон­чева: Сиг­нал за неред­ности с пътя край Своге е изп­ратена още миналата година

Преди да бъде отнет имунитетът на Елена Йон­чева, тя заедно с колеги от БСП, внесе искане за независима екс­пер­тиза, която да установи качес­т­вото на магис­т­ралите. Йон­чева  комен­тира, че преди 3 дни е получила  кон­с­татив­ният протокол за пътя край Своге. “Докумен­тът от 20 юни, миналата година, е бил изп­ратен до Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ още тогава“, каза Йон­чева. Тя обясни, че в него, на базата на екс­пер­тиза, са били изб­роени в 7 точки проб­леми с пътя, където загинаха 20 души. Депутатът комен­тира, че в пър­вите две пише, че е установено износ­ване на гор­ния слой на асфалта и лошо сцеп­ление, както и рис­ков завой с голям вираж– точно в учас­тъка, където стана инциден­тът през август тази година. Йон­чева поясни, че докумен­тът, изп­ратен до пътна аген­ция, съдържа задъл­жително пред­писание– “пълна под­мяна на асфал­товото пок­ритие“, и че срокът за изпъл­нение е “незабавно“. “Изп­раз­тихме този документ вед­нага в прокоратурата и изводите трябва да ги нап­рави тя“, заяви народ­ният пред­с­тавител.

Елена Йон­чева раз­каза, че започ­нала да получава документи, след като БСП поиска от АПИ да раз­реши независими лаборатории от чуж­бина да нап­равят проверка на петте магис­т­рали. Йон­чева припомни, че бив­шият стрителен минис­тър Николай Нан­ков е заявил официално, че има влагани недопус­тими материали в асфал­товата смес при ремонта край Своге.