Шофьори в 36 града излязоха масово с колите си, за да изразят недоволството си срещу скъпите горива и високите данъци

Масов протест срещу високите цени на горивата, „Граж­дан­ска отговор­ност” и данъците на автомобилите организираха в социал­ните шофьори в 36 града, за да изразят недовол­с­т­вото си. На много места имаше блокади, зат­руд­нения в прид­виж­ването и зад­ръс­т­вания. Стотици плов­див­чани протес­тираха по улиците на града си и блокираха важни пътни артерии в града. Към протеста на плов­див­чани се включиха и 100 автомобила от Пазар­джик. Протес­тът под­к­репиха и рокер­с­ките клубове в града. Освен срещу по-високите цени на горивата, недовол­с­т­вото им вече има и други социални искания. Те категорично нас­тояваха да се вдиг­нат доходите като от началото на годината минимал­ната работна зап­лата да стане 750 лв., минимал­ната пен­сия – 350 лв., стар­товата зап­лата за медицин­ска сес­тра да бъде 1200 лв., а за док­тор – 2000 лв. В протеста се включиха и май­ките на деца с увреж­дания. В Бур­гас протеста беше насочен към под­с­тъпа на автомагис­т­рала „Тракия”. С масирани полицейски проверки на шофьорите започна протеста в мор­с­кия град. Полицаите запис­ваха лич­ните данни на учас­т­ниците и връч­ваха стари фишове. Огромен брой хора обаче дой­доха за протеста. Само рокерите с мотори бяха около 200. Започ­наха с парадно автошес­т­вие из града, може да се стигне и до зат­варяне на автомагис­т­рала „Тракия“. В Стара Загора над 100 коли се прид­виж­ваха към Индус­т­риал­ната зона, за да блокират водачите им и техни съмиш­леници пеша пътя за Казан­лък. В Ямбол стотици се съб­раха на протест за втора поредна сед­мица. Протес­тиращите преминаха в мирно шес­т­вие по улиците на града. В Сливен протес­тът тръгна от Дамар­с­кия мост през цен­т­рал­ните булеварди на града. Протес­тът на пер­ничани започна на кръговото на Дас­калово. Протес­тиращите бяха ядосани от това, че акцията им преди ден беше пред­с­тавена като протест срещу мръс­ния въз­дух, като под­чер­таха, че се вдигат срещу високите цени на горива и основни стоки, новите правила за “Граж­дан­ска отговор­ност“ и срещу лошите условия за живот. Стотици автомобили се движат с над­пис „Протест” и включени клак­сони. Голяма част от тях под­к­репиха и май­ките на деца с увреж­дания, които искат остав­ката на вицеп­ремиера Валери Симеонов. Шес­т­вието продължи до входа на автомагис­т­ралата. Плов­див­чани планираха автопохода да спре на някоя от бен­зинос­тан­циите на големите вериги, където шофьорите да заредят малко литри и да платят жълти стотинки. Протест имаше във Варна и Казан­лък срещу цените на горивата. Колона от протес­тиращи блокира път­ния възел на автомагис­т­рала „Люлин” при Драгичево. Образуваха се километ­рични колони от автомобили. Протест имаше и в Благоев­г­рад. Колоната от автомобили беше над километър. Меж­дународ­ният път Е-79 бе блокиран от протес­тиращи от Дуп­ница.