Пациенти на хемодиализа подават колективен съдебен иск срещу болницата във Видин

Пациенти на хемодиализа подават колективен съдебен иск срещу болницата във Видин

След аварията в отделението според пациентите мерки за адекватно лечение още не са взети

Пациенти на хемодиализа подават колек­тивен съдебен иск срещу бол­ницата във Видин. Те обвиняват лечебно заведение в некачес­т­вена терапия и увреж­дане на здравето им. Решението идва месец след аварията в отделението по хемодиализа, при която един мъж почина. Според пациен­тите мерки за адек­ватно лечение още не са взети, комен­тира Би Ти Ви. Пациен­тите на хемодиализа от Видин и района са над 40. Сред тях е Емилиян Пет­ров, който е на терапия от 15 години. Смята, че през пос­лед­ните години неред­нос­тите в отделението се задъл­бочават. Преди пет месеца Емилиян започва да отпада, появяват се болки в ставите и обрив. Оказва се обща инток­сикация. Това са отровите, за които ние ходим на диализа, фак­тически диализата е тази, която трябва да ни изчисти, но чис­тенето не е добро, обясни той. Подобни оплак­вания имат и други пациенти, но всички те продъл­жават терапиите си в мес­т­ното отделение – доп­реди месец, когато сис­темата за омекотяване на водата аварира. И тогава раз­б­рахме, че тази инс­талация, която е едно от трите най-важни неща за качес­т­вена диализа, работи неп­равилно, посочи Емилиян Пет­ров. Два дни след пов­редата един от бол­ните умира. Резул­татите от аутоп­сията са, че той е получил белод­робен отток вслед­с­т­вие на пропус­натата хемодиализа, обясни дъщерята на починалия Рени Неофитова. Близ­ките на починалия твър­дят, че след аварията тран­с­пор­тът до други лечебни заведения не е бил своев­ременно организиран. Наз­наченият по случая медицин­ски одит установява грешки в дейс­т­вията на дежурен лекар от спеш­ното отделение, който не е извър­шил изс­лед­вания. Този човек, Бог да го прости, не е починал от това, че не му е взето изс­лед­ване, а от това, че не си е нап­равил диализа”, комен­тира дирек­торът на МБАЛ – Видин д-р Цветан Василев. След събитията Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването обяви, че отпуска 180 хиляди лева за отделението. „Това, което е нап­равено до момента, е общес­т­вената поръчка за дос­тавка на седем апарата и на диализни кресла. Към края на месеца трябва да изтече срокът за събиране на оферти и след това да дойде дос­тав­ката, за което пак ще трябва време, раз­бира се”, допълни дирек­торът на здрав­ното заведение. Десетина от бол­ните и сега продъл­жават лечението си в Мон­тана – въп­реки наличието на час­тен диализен цен­тър във Видин, който продъл­жава да чака раз­решение за работа. С една-единствена цел – парите, които се дават за диализна процедура, да продъл­жават да се пренасоч­ват от шефа на бол­ницата към други звена на бол­ницата, предуп­реж­дава Би Ти Ви. И тъй като решение на проб­лемите на този етап няма, бол­ните тър­сят правата си по друг начин. „Решихме да заведем съдебен иск за трайно увреж­дане на нашето здраве и за невъз­мож­ност за тран­с­п­лан­тиране”, каза пациен­тът Валери Нин­ков. Иск срещу бол­ницата ще подадат и близ­ките на починалия пациент.