Безплатни прегледи на кръвна захар във ВМА в световния ден за борба с диабета

Безплатни прегледи на кръвна захар във ВМА в световния ден за борба с диабета

По повод Светов­ния ден за борба с диабета вчера във Воен­номедицин­ска академия (ВМА) лекари от Клиника по ендок­ринология и болести на обмяната без­п­латно измер­ваха кръвна захар и холес­терол. Всеки желаещ да получи кон­сул­тация със специалис­тите, можеше да го нап­рави без пред­варително запис­ване. Светов­ният ден за борба с диабета се отбелязва всяка година на 14 ноем­ври по решение на Меж­дународ­ната диабетна федерация и Светов­ната здравна организация, в отговор на нарас­т­ващата тревога за бъдещето на милионите хора, страдащи от заболяването. През 2007 г. Светов­ният ден за борба с диабета става и официален праз­ник на ООН. 14 ноем­ври е изб­ран, защото тогава е роден Фредерик Бан­тинг, който заедно с Чарлз Бест през 1921 г. отк­риват животос­пасяващото лечение за захарен диабет тип 1 – инсулина. Логото на Светов­ния ден за борба с диабета е кръг, сим­волизиращ живота и здравето, а синият цвят отразява небето, еднакво за всички нации. Синият кръг отразява обединението на светов­ната диабетна общ­ност в отговор на диабет­ната пан­демия. Според раз­лични статис­тики социално значимото заболяване засяга между 460 и 577 хиляди бъл­гари. А 140 души всяка година раз­виват услож­нения и стигат до ампутация. По данни на Меж­дународ­ната диабетна федерация от 2013-та година в Бъл­гария живеят 427 000 души с диаг­нос­тицирано заболяване, а 150 000 имат диабет, но не знаят за това и не се лекуват. Това е 9,6% от въз­рас­т­ното население. През 2005 г. чес­тотата е била по-малка — 8,4%, а прог­нозата за 2030 г. е увеличаване до 10,9%. Захар­ният диабет е метаболитно заболяване, харак­теризиращо се с повишени нива на кръв­ната захар, което се дължи на час­тично намаление или нарушено дейс­т­вие на инсулина при диабет тип 2 или пълна загуба на продук­цията му в организма при диабет тип 1. Ефек­тив­ното лечение, може да намали инвалидизиращите услож­нения с до 50%.