Александър Симов: БСП подкрепя протеста, но не го организира

Александър Симов: БСП подкрепя протеста, но не го организира

Силата на левицата е в отказа й да се забърква във всякакви безпринципни коалиции и договорки, заяви социалистът

БСП под­к­репя протес­тите, не ги организира. Самият факт, че една опозиция се обвинява за нещо подобно, е безумен. Каква опозиция си пред­с­тавят управ­ляващите– като меко пух­каво зайче, което да стои кротко и само кон­с­татира безумията, които се случ­ват наоколо“. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Алек­сан­дър Симов. Той комен­тира, че това, което се вижда в хората, е едно автен­тично недовол­с­тво. Народ­ният пред­с­тавител обясни, че е нор­мално протес­тите да се случ­ват, че те говорят за екс­цесия в общес­т­вото, за общес­тво, което се намира на ръба на криза и дори от опозиционна гледна точка това е опасно, тъй като  има големи, наболели проб­леми, които нямат лесни решения. “Кол­кото до  БСП, ние работим за това-кондицията ни да стане по– добра, когато пред­с­роч­ните избори дой­дат. Нямаме много време да се под­гот­вим, тъй като те идват с бързи крачки“, отбеляза Симов. Той комен­тира, че БСП от няколко месеца е във фаза на активно обикаляне на страната и пред­с­тавяне на “Визия за Бъл­гария“, както и на идеите, с които се опитва да спечели доверието на хората. “Когато и да дой­дат изборите, ние ще бъдем готови да ги спечелим“, категоричен бе народ­ният пред­с­тавител. Той припомни, че БСП се е опитала да спре решенията на управ­ляващите и е предуп­редила, че те ще доведат до такова недовол­с­тво. “Те чуха хората, когато излязоха по улиците, но не смятам, че недовол­ните днес ще приемат подобни решения. Първо, те се правят под натиск и второ, виж­даме, че едва ли ще бъдат доведени до край“, каза още Алек­сан­дър Симов. Той комен­тира, че всеки протест е политически, защото когато хората излязат по улиците, винаги се започва с кон­к­ретна кауза. Той припомни протес­тите от  2013 г., когато високите сметки за тока изкараха хората по улиците. “Гнев­ните хора искат раз­лична Бъл­гария“, изрази увереност Симов.

Алек­сан­дър Симов обясни, че силата на БСП, в пос­лед­ните няколко години, е отказът да се забър­ква във всякакви без­п­рин­ципни коалиции и договорки. “На нас изкушението с властта ни беше под­х­вър­лено няколко пъти като Данайски дар. Ние  отказахме с ясното съз­нание, че политиката трябва да изг­лежда по друг начин. Политиката трябва да се базира на ясни идеи, прин­ципи, ясна политическа отговор­ност. Борим се да получим мак­симален брой гласове на изборите, да спечелим доверието на хората“, отбеляза Симов.