БСП и КНСБ се обединиха в искането за прогресивен данък

БСП и КНСБ се обединиха в искането за прогресивен данък

Благодаря на КНСБ и екипа на Пламен Димит­ров за високата оценка, която дадоха за „Визия за Бъл­гария“. Това е стратегически документ, който стои над бюджет за една година“. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова пред жур­налисти в пар­ламента, след среща с ръковод­с­т­вото на КНСБ. Тя под­черта, че по бюджета имат и съв­падения, и раз­личия с КНСБ. „По данъч­ната политика се рад­вам, че сме на едно мнение – вече е наложителна промяна в данъч­ното облагане. Ние пред­лагаме прог­ресивна скала с отмяна на плос­кия данък и най-вече наб­лег­нахме на данък дивидент, защото за нас е нес­п­равед­ливо доходите върху физичес­ките лица  да се облагат по един начин с 10%, а през данък дивидент да се изпис­ват и да се плащат 5%“, обясни Нинова. Някои от нещата, които са наши общи позиции, ще внесем между първо и второ четене в големия бюджет“, заяви тя.

Аргумен­тите и оцен­ките ни в много области на Бюджет 2019 съв­падат с тези на БСП”. Това каза президен­тът на КНСБ Пламен Димит­ров. Той добави, че КНСБ и левицата имат еднакво виж­дане за това, че промяната в данъч­ната политика е крайно наложителна. „Прех­вър­лянето на данъч­ното натовар­ване от труда към капитала е повече от необ­ходимо”, каза още той.  Във връзка с увеличаването на раз­мера на пен­сиите, той обясни, че кон­федерацията очаква  около 750 млн. лв. повече в ДОО, които няма да стиг­нат за необ­ходимото увеличаване на пен­сиите, защото тези 5.7% ще бъдат изядени от инф­лацията в момента, в който бъдат получени.