Общинският съвет прие декларацията на БСП срещу промяна на границите на съдебни райони на територията на СО

Столич­ният общин­ски съвет прие пред­ложената от групата на БСП дек­ларация срещу промяна на границите на съдебни райони на територията на Столична община. Проек­тът за дек­ларация беше пред­ложен от пред­седателя на групата на социалис­тите Калоян Пар­гов в началото на сесията на СОС в чет­вър­тък. Тя предиз­вика бурни дебати в залата, но в крайна сметка кметът на София Йор­данка Фан­дъкова се съг­ласи да бъде добавена още една точка в днев­ния ред и в края на заседанието да бъде гласувана дек­ларацията. По време на сесията на СОС беше свикано извън­редно заседание на Комисията по мес­тно самоуп­рав­ление и нор­мативна уредба, която обсъди тек­ста и нап­рави корек­ции. Така в края на сесията с пълно мнозин­с­тво беше приета Дек­ларация на Столич­ния общин­ски съвет относно пред­ложение за промяна на границите на съдебни райони на територията на Столична община. Сега очак­вам от ВСС да се съоб­разят с мнението на граж­даните, на район­ните и сел­с­ките кметове и с това на органа за мес­тно самоуп­рав­ление — Столич­ния общин­ски съвет, комен­тира Пар­гов. Когато сме заедно, можем да пов­лияем на всяко решение. Благодаря за под­к­репата. Рад­вам се за пос­тиг­натия кон­сен­сус в СОС и за това, че този път от ГЕРБ се решиха да под­к­репят пред­ложение на БСП. С тази дек­ларация изразихме нашата солидар­ност с граж­даните от засег­натите райони, заяви той.