БСП обвини управляващите в полицейщина

Полицаи са следили срещите с граждани в Ямболско, алармира лидерката на социалистите

В полицей­щина и грубо погаз­ване на правата и свободите на граж­даните обвини влас­тите лидерът на БСП Кор­нелия Нинова. От пар­ламен­тар­ната трибуна тя обяви, че в сряда на срещите ѝ с граж­дани на Ямбол­ско, където имаше протести заради унищожените животни, е имало засилено полицейско наб­людение.

“Прис­тигайки в селото Малко Шар­ково, ме пос­рещна полицейски пат­рул. В Голямо Шар­ково ме пос­рещна друг полицейски пат­рул. Хората бяха изненадани, защото никога досега не са виж­дали тол­кова полицаи на едно място въп­реки ммногоб­рой­ните сиг­нали за грабежи и посегател­с­тва върху тях“, раз­каза Нинова.

“За най-голяма изненада, срещата ми в къщата на баба Дора, самотна въз­рас­тна жена, която живее на края на селото, също се проведе под полицейско наб­людение. Пред къщата ѝ имаше полицейски пат­рул“, добави лидерът на БСП.

“Същата беше ситуацията в Болярово, а в Ямбол полицията беше влязла в залата преди срещата, за да пита хората какво ще правя там. Каква е целта на тази организация? Ако е да ме ограничите в дейс­т­вията и в думите ми, сте се обър­кали“, допълни тя. 

Попитах полицаите и дори си поз­волих да се пошегувам да не сме обявили извън­редно положение, че тол­кова полиция е струпана и получих след­ния отговор: „Изпъл­няваме нареж­дане от София“. Тук искам да под­неса уважението си към редовите служители на МВР. Те си вър­шат работата, но на въп­роса ми какво е това нареж­дане отговорът беше: „Да не ви изпус­каме от очи““, заяви Кор­нелия Нинова. 

Тя припомни, че нито БСП, нито мес­т­ната власт е изис­кала полицейско присъс­т­вие: „Следователно всичко това беше извън рам­ките и нор­мите на закона“, обясни тя. 

Нинова зададе и въп­роси към премиера Бойко Борисов:

- Кой, къде и в кой орган и на какво основание е решил всички мои срещи да са под полицейско наб­людение.

- Всяко мое движение в страната ли ще се следи от органите на МВР?  Искам официален отговор от Борисов, защото имам неофициална инфор­мация, че това е така.

- Ние в свободна дър­жава ли живеем?

- Ако ще рес­пек­тирате хората да не идват на срещи с опозицията и да изказ­ват свободно мнението си, това е посегател­с­тво върху изконни човешки права.

“Не ми излизайте с довода, че се грижите за моята сигур­ност. Изпъл­нете обещанието си да има полиция във всяко село, а не полицията да следи опозицията и срещите им с граж­даните“, комен­тира още Нинова.

Нинова в Шар­ково: Убиха живот­ните, съсипаха живота на хората. Винов­ните ще носят отговор­ност

Живот­новъдите от Болярово, Шар­ково и Малко Шар­ково потър­сиха помощ от нас и поех ангажименти да им помог­нем, като искаме отговор от правител­с­т­вото– какво се случва с тези хора. Крис­тиан Вигенин, като депутат от региона, ще зададе въп­рос на Порожанов. Ще ги поканя да дой­дат в пар­ламента и ще осигурим адвокат, за да им помог­нем да си тър­сят правата и по съдебен ред. Няма да ги оставим в бедата им. Бях с тях, когато пазехме стадото на баба Дора. Сега отново съм тук. Никой вече не се сеща за трагедията на земедел­с­ките стопани в региона.“ Това заяви след срещите в община Болярово лидерът на БСП Кор­нелия Нинова. Тя обясни, че по време на раз­говорите хората са се оплакали, че са принудени да плащат задъл­женията си по кредити, без да имат никаква въз­мож­ност, след като им избиха живот­ните.  „Все още има каран­тина, не се знае до кога ще бъде тя, кога ще бъде свалена, нито какво следва, а нито едно животно, вече пети месец, не е умряло от чума“- комен­тира пред­седателят на БСП. По време на срещата й с баба Дора, тя е споделила: “Избиха ми здрави козички, обещаха да ми дадат 100 нови. Не са ми дали и една.“ „Хората са обх­ванати от пълно отчаяние. Най-тежките думи, които чух, бяха – „Ще напус­нем региона“, раз­каза Нинова. „Правител­с­т­вото изби живот­ните  без причина, остави хората на произ­вола на съд­бата. Порожанов отдавна тряб­ваше да не е минис­тър и да отговаря пред други инс­титуции. Ние ще нап­равим всичко по силите си винов­ните да понесат отговор­ност“- обеща Кор­нелия Нинова.