Окончателно! До 5000 лв. обезщетение за далечни роднини при смърт на пътя

Окончателно! До 5000 лв. обезщетение за далечни роднини при смърт на пътя

Единствено интереса на застрахователите се защитава с промените, предупредиха от БСП

До 5000 лв. ще бъде обез­щетението за неимущес­т­вени щети за далечни род­нини при смърт на пътя, реши пар­ламен­тът с окон­чателно приети промени в Закона за Кодекса за зас­т­раховането, съобщи аген­ция КРОСС. Тек­с­товете пред­виж­дат до 6 месеца Гаран­цион­ният фонд да изготви изгот­вят проект на методика, определяща раз­мера на обез­щетенията за имущес­т­вени и неимущес­т­вени вреди и да я предос­тави на бюджет­ната комисия, заедно със здрав­ния и социал­ния минис­тър. Таванът за обез­щетенията ще важи до приемането на наред­бата за методика. Тя трябва да се приеме в срок до 1 година след влизане в сила на закона. Това се прави, за да не се увеличават полиците по “Граж­дан­ска отговор­ност“. Пър­воначал­ните тек­с­тове пред­виж­даха да се пос­тави таван за неимущес­т­вени щети и за род­нините от тесен кръг — деца, съп­рузите, както и лица, живели на семейни начала с жер­т­вата. Тек­с­товете, внесени от шеф­ката на бюджет­ната комисия Менда Стоянова, пред­виж­даха най-близките да могат да получат обез­щетение до 20 000 лв., а за брат или сес­тра — 15 хил. лв, а 5000 лв. — за лице, което е съз­дало емоционални отношения с починалия. Мотивите бяха, че след тъл­кувател­ното решение на ВКС, което раз­шири кръга от лица с право на обез­щетение, има предявени искове за близо 100 млн. лв., което можело да повиши цената на задъл­жител­ната зас­т­раховка “Граж­дан­ска отговор­ност“. Един­с­т­вено интереса на зас­т­рахователите се защитава с промените, предуп­редиха от БСП. Глав­ният проб­лем според левицата е изтичането на сред­с­тва при катас­т­рофи в чуж­бина и промените няма да го решат. За съз­даване на методика се обявиха 101 народни представители,15 гласуваха — против, а 8 се въз­дър­жаха.

След общес­т­веното обсъж­дане и Стоянова замени пър­воначал­ните внесени тек­с­тове и остана таван за далечни род­нини или такива, които са съз­дали силна емоционална връзка с жер­т­вата. По време на обсъж­даните промените в Стоянова мотивира пред­ложенията си, че полиците у нас са сред най-ниските в ЕС.