Кирил Добрев, БСП: Ще възстановим достойнството на хората и държавата

Кирил Добрев, БСП: Ще възстановим достойнството на хората и държавата

Трябва политиците да започ­нат да въз­с­тановяват бъл­гар­с­ката икономика и дос­тойн­с­т­вото на дър­жавата. Коруп­цията, която убива дър­жавата, трябва да бъде намалена въз­можно най-много“. Това казаха жители на Радомир по време на срещата със зам.-председателя на НС на БСП Кирил Доб­рев и народни пред­с­тавители, които пред­с­тавиха проекта „Визия за Бъл­гария“ пред тях, съоб­щиха от прес­цен­търа на БСП.

Присъс­т­ващите заявиха, че под­к­репят пред­ложенията на БСП, залег­нали във „Визия за Бъл­гария” за въз­раж­дане на социал­ната дър­жава. 

Преди година, отново тук, говорихме за това, че БСП е опозиция, но не е алтер­натива на управ­лението. За една година изминахме много дълъг път и се превър­нахме в алтер­натива“, категоричен бе Доб­рев. 

Във Визията сме заложили лимити за раз­мера на суб­сидиите за земедел­с­ките произ­водители, както и това сред­с­т­вата да се дават не на декар, а на килог­рам произ­ведена продук­ция“, каза депутатът Димитър Геор­гиев.