МВР проверява камиони, таксита, автобуси и пътниците в тях

МВР проверява камиони, таксита, автобуси и пътниците в тях

До 2 декем­ври на територията на страната ще бъде извър­шен засилен кон­т­рол на водачите на товарни автомобили, автобуси и път­ниците в тях, както и на водачите на так­симет­рови коли, съоб­щиха от МВР. В хода на планираната операция ще се проверява за спаз­ване на раз­решената мак­симална скорост за движение, упот­ребата на алкохол, нар­котични вещес­тва и тех­ните аналози, изпол­з­ване на обезопасителни колани, тех­ничес­ката изп­рав­ност на автомобилите и на осветител­ните им сис­теми, уточ­нява Канал 3. По време на провер­ките ще се следи и за управ­ление на автомобили от неп­равос­пособни водачи, както и на такива, на които временно е отнето свидетел­с­т­вото за управ­ление.

По метода “широкооб­х­ватен кон­т­рол“ ще се следи и за валидна задъл­жителна зас­т­раховка “Граж­дан­ска отговор­ност“, както и зап­латена ли е необ­ходимата винетна такса за пол­з­ване на репуб­ликан­с­ките пътища.