Корнелия Нинова към пенсионерите: Продължаваме битката за вас

Корнелия Нинова към пенсионерите: Продължаваме битката за вас

Днес продъл­жаваме бит­ката за вас. Всички раз­бират, че с такива пен­сии днес не може да се живее, при увеличени цени на ток, парно, вода, хляб и лекар­с­тва“. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова по време на протеста на пен­сионерите. Тя е категорична, че трябва да се осигурят сред­с­тва от бюджета, така че да се вдигне  минимал­ната пен­сия, да се пос­тигне такова увеличение на пен­сиите, което да гаран­тира на въз­рас­т­ните хора да живеят дос­тойно. „Защото цял живот сте дали за Бъл­гария. И днес ние, младите, вашите деца и внуци, сме длъжни да ви осигурим дос­тойни старини“, под­черта тя. Нинова посочи, че зап­латите на депутатите са част от големия въп­рос за неравен­с­т­вата и отворената ножица между политици и народ. „Това е една от причините да сте вие тук, днес. Нес­п­равед­ливо е нашите зап­лати да се увеличават автоматично с ръста на сред­ната зап­лата. За трети път внасяме пред­ложение зап­латите на депутатите да се намалят и да се изчис­ляват към минимал­ната, а не към сред­ната. Ако управ­ляващите отново го отх­вър­лят, ви гаран­тирам, че като имаме мнозин­с­тво в пар­ламента, това ще е пър­вата работа, която ще свър­шим“, каза още Кор­нелия Нинова. „Благодарим, че сте тук, защото така ни давате сила, знаем, че не сме сами и заедно, рано или късно, ще успеем. Не се предавайте!“, призова пред­седателят на БСП. Тя пред­ложи протес­тът да излъчи пред­с­тавители, които да влязат в пар­ламента, за да чуят как „БСП за Бъл­гария“ ще отс­тоява док­рай преиз­чис­ляването на всички пен­сии и Закона за въз­рас­т­ните хора.