Млади учени от УниБИТ проведоха семинар в Европейския парламент

Те наградиха лидера на европейските консерватори Ян Захрадил, бяха поздравени от председателя на НС, от просветния министър и ректора проф. Стоян Денчев

Учени, док­торанти, студенти и млади изс­ледователи от Универ­ситета по биб­лиотекоз­нание и инфор­мационни тех­нологии (УниБИТ) за втори пореден път проведоха научен семинар в Европейс­кия пар­ламент в Брюк­сел. Мотото на семинара носи пос­лание към всички в областта на науката, образованието и кул­турата „Съв­ременни стратегии и иновации в управ­ление на знанието“ и се организира от Универ­ситет­с­ката младежка академия за управ­ление на знание, която е част от УниБИТ.

Младите хора бяха в Брюк­сел по покана на Европейс­ките кон­сер­ватори и рефор­мисти, за да пред­с­тавят тех­ните научни раз­работки и пос­тижения в науката, които са успели да реализират и пос­тиг­нат през пос­лед­ната една година по редица инициативи и проекти.

Важна част от прог­рамата на семинара беше и официал­ното наг­раж­даване с почет­ния знак на Универ­ситет­с­ката младежка академия за управ­ление на знания „Ябълка на мъд­ростта и поз­нанието“ на Ян Зах­радил – президент на Алианса на европейс­ките кон­сер­ватори и рефор­мисти, заради актив­ната му позиция за ролята на младите хора за бъдещето на Обединена Европа. След наг­раж­даването, Поз­д­равителни адреси до младите хора от УниБИТ бяха получени от проф. Стоян Ден­чев — Рек­тор на УниБИТ, който с гор­дост и радост сподели и в кон­ферен­тна връзка с учас­т­ниците в семинара, че за него е въп­рос на чест въз­питаници на ръководения от него универ­ситет да бъдат един­с­т­вените от Бъл­гария, а и от Европа, които пред­с­тавят своите научни дос­тижение в сър­цето на Европа, или там където то бие най-силно – в Европейс­кия пар­ламент. Поз­д­рав­ления получиха и от пред­седателя на Народ­ното съб­рание Цвета Караян­чева и Красимир Въл­чев – минис­тър на образованието и науката. Младите учени от УниБИТ дадоха сериозна заявка за бъдещото с темите на тех­ните док­лади и научни съоб­щения, и на финала получиха покана за прев­ръщането на този семинар в традиция, съх­раняваща цен­нос­тите чрез най-висшата форма на нап­редък на общес­т­вото – науката.