ВКП започна проверка на жилището на Горанов по разпореждане на Цацаров

ВКП започна проверка на жилището на Горанов по разпореждане на Цацаров

Вър­ховна касационна прокуратура започна извър­ш­ване на проверка за жилището, в което живее финан­совият минис­тър Владис­лав Горанов. Дейс­т­вията са пред­п­риети по раз­пореж­дане на глав­ния прокурор Сотир Цацаров. Провер­ката е по повод зададен въп­рос в телевизион­ното предаване „Шоуто на Слави“ по Би Ти Ви за това, че „минис­търът на финан­сите живее в апар­тамент от 180 кв.м. в лук­созен жилищен ком­п­лекс, предос­тавен му без­въз­мез­дно от бъл­гар­ски биз­нес­мен“. В рам­ките на извър­шената лично от прокурор от ВКП проверка, на 26 ноем­ври, понедел­ник, бяха снети пис­мени обяс­нения от минис­търа на финан­сите Владис­лав Горанов, а на след­ващият ден от две лица, соб­с­т­веници на жилището, пол­з­вано от Владис­лав Горанов, уточ­нява Актуално.ком. Под­роб­нос­тите за това къде са били раз­питите и какво са казали тримата няма, но с членове и алинеи е обяс­нено прав­ното основание, на което прокуратурата е въз­ложила провер­ката на Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво (КПКОНПИ). Пос­танов­лението за това въз­лагане е от вчера, затова и прокуратурата е определила 20 дневен срок за извър­ш­ване на провер­ката. От подадена до Антикоруп­цион­ната комисия дек­ларация от финан­совия минис­тър стана ясно, че от 2012 година той живее в имот, който пол­зва без­въз­мез­дно. Кръс­т­никът на Владис­лав Горанов смята, че статиите за него са нереални Кръс­т­никът на финан­совия минис­тър Владис­лав Горанов — масонът биз­нес­мен Иван Сариев, не одоб­рява пуб­ликации по темата за апар­тамента. Според пуб­ликации в печата и онлайн издания, апар­тамен­тът се намира в лук­созен зат­ворен ком­п­лекс, соб­с­т­веност на фирми, водещи към братята Кирил и Георги Домус­чиеви. В петък, прис­тигайки специално в пар­ламента, Владис­лав Горанов обясни, че жилището му е предос­тавено от кръс­т­ника му, който бил кръс­т­ник и на двете му деца, а не от фамилията Домус­чиеви.