Отношението на народа към Борисов – като това към Орешарски

Отношението на народа към Борисов – като това към Орешарски

Недоволството расте с 20% от пролетта насам, три четвърти от българите подкрепят протестите, така е било през 2013 година, сочат данните на „Маркет линкс”

Три чет­върти от бъл­гарите не са доволни от със­тоянието на дър­жавата в момента. Това показ­ват дан­ните от проуч­ване на „Мар­кет Линкс”, пред­с­тавено в студиото на „Тази сут­рин” по БТВ от Доб­ромир Жив­ков.

По думите му такива резул­тати е имало през 2013 г. по време на протес­тите при правител­с­т­вото на Пламен Орешар­ски.

Прог­нозите са, че бъл­гар­с­ките граж­дани в момента са в ситуация да очак­ват пред­с­рочни избори, защото недовол­с­т­вото и неудов­лет­вореността от това как се раз­вива дър­жавата вече е много високо”, изтъкна Жив­ков. За срав­нение, през май месец тази година недовол­с­т­вото е било 55%, а през ноем­ври се покачва до 74%.

Близо 80% са на мнение, че има основание за протести. „Голяма част под­к­репят протес­тите, макар и да не учас­т­ват активно в тях”, отбелязва Жив­ков.

Според дан­ните цените на горивата, които се изтък­ват като основна причина за протес­тите, не се оказ­ват този главен мотив, който кара хората да излязат на улицата.

Цените на горивата могат да отк­лючат протес­тна вълна. Въп­росът е, че хората като цяло са неудов­лет­ворени от жиз­нения си стан­дарт. Според данни на Еврос­тат всеки трети бъл­гарин е на границата на социал­ното изк­люч­ване”, припомни Доб­ромир Жив­ков.

От БСП към момента не успяват да изв­лекат осезаеми дивиденти от кризата, в която се намира бъл­гар­с­кото общес­тво. Дори виж­даме, че през този месец има извес­тна мобилизация на елек­тората на ГЕРБ. Миналия месец имаме почти израв­нени резул­тати  по отношение на база гласуващи, докато сега виж­даме, че ГЕРБ отново би била първа политическа сила при евен­туален вот”, комен­тира Доб­ромир Жив­ков. Дан­ните сочат, че „Воля” едва ли ще попадне в след­ващ пар­ламент. „Обединени пат­риоти” имат осезаем спад в елек­торал­ната под­к­репа, което под­с­казва, че в някаква степен можем да очак­ваме раз­личен пар­ламент, ако изборите са сега, отбеляза Жив­ков.