Горанов приел апартамент от кръстника си заради земетресението през 2012 година

Горанов приел апартамент от кръстника си заради земетресението през 2012 година

Сил­ното земет­ресение в Пер­ник през 2012-та г. е било причина семейс­т­вото на Владис­лав Горанов да напусне соб­с­т­веното си жилище и да се премести да живее без­въз­мез­дно в апар­тамент на неговия кръс­т­ник – Иван Сариев, обясни самият Горанов по „Нова телевизия”. Към момента, в който съм дек­ларирал, че пол­з­вам апар­тамента на Иван Сариев, аз съм преценил, че това не е кон­ф­ликт на интереси, но ако Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво се произ­несе в друг смисъл, ще си нося пос­лед­с­т­вията, заяви финан­совият минис­тър. Повод е провер­ката на прокуратурата за лук­созен апар­тамент, който той пол­зва заедно със семейс­т­вото си без­въз­мез­дно. Жилището е в ком­п­лекс, строен от Братя Домус­чиеви, а соб­с­т­веник на имота е кръс­т­никът на Горанов.

Жилището е закупено от Сариев с инвес­тиционна цел. Всички сметки за пол­з­ването на жилището зап­лащах аз, обясни още Горанов. На въп­рос как ще комен­тира очак­ванията на хората, че обик­новено този, който дава нещо без­въз­мез­дно, очаква да получи нещо, Горанов отговори, че отношенията му с Иван Сариев са отп­реди той да заема пуб­лични длъж­ности.

2018 година ще прик­лючим с 10 млрд. лв. допъл­нително данъчни приходи в хаз­ната в срав­нение с 2014 г., увери Горанов В този смисъл той призова бъл­гар­с­ките граж­дани да не се под­дават на рекет и да осъщес­т­вяват биз­неса си в съот­вет­с­т­вие с данъч­ното законодател­с­тво.