Тревога: Въздухът в София пет пъти над нормата за замърсяване

Екоек­с­перти бият тревога, че през пос­лед­ните дни въз­духът в София е опасно мръсен.

Към 12.00 часа в понедел­ник стой­нос­тите на мръс­ния въз­дух в София са 5 пъти над допус­тимата норма, предуп­реж­дава Валери Серафимов от Изпъл­нител­ната аген­ция по окол­ната среда.

Специалис­тите измер­ват всички показатели, които са рег­ламен­тирани с европейс­кото и бъл­гар­с­кото законодател­с­тво — серен диок­сид, азотен диок­сид, въг­лероден оксид, фини прахови час­тици, бен­зен. 

През пос­лед­ните два дни най-високо съдър­жание на фини прахови час­тици е отчетено в “Хипод­рума“ и “Надежда“, заяви Серафимов. 

Най-големите атмос­ферни замър­сители през зим­ния сезон са отоп­лението на битови, твърди и течни горива и автомобил­ният тран­с­порт.

В събота въз­духът в София е бил замър­сен два пъти над нор­мите, в неделя – три пъти, инфор­мира минис­търът на екологията Нено Димов.