294 са иновативните училища в общо 92 общини в България

Вече втора година училищата пред­с­тавят проекти за иновации и 290 училища от 2400 училища в страната са иновативни, или това са около 1213 процента от бъл­гар­с­ките училища. Този процент все още е малък, но има и други училища, които не са кан­дидат­с­т­вали с иновативни проекти, но имат добри иновативни прак­тики. Това каза пред жур­налисти минис­търът на образованието и науката Красимир Въл­чев на пър­вия национален форум за иновациите в образованието и уточни, че едно училище, ако е иновативно, това не означава, че във всич­ките класни стаи се работи с иновативни методи. 

МОН и регионал­ните управ­ления по образованието трябва да под­помагат и насър­чават училищата да правят иновации и да им дадат по-голяма свобода за това, заяви минис­тър Въл­чев.

Иновациите в училищата бяха въведени чрез Закона за предучилищ­ното и училищ­ното образование. Самата прог­рама за иноватив­ните училища е една иновация, защото е нова и преди не е имало такава в бъл­гар­с­кото образование, каза екс­пер­тът Боян Захариев, цитиран от БТА.