Събития

1492 г. – Хрис­тофор Колумб става пър­вият европеец, който стъпва на ост­ров Испаньола (днес Хаити и Доминикан­ска репуб­лика). • 1848 г. – Калифор­нийска златна треска: В съоб­щение до Кон­г­реса на САЩ американ­с­кият президент Джеймс Полк пот­вър­ж­дава, че в Калифор­ния е отк­рито голямо количес­тво злато. • 1933 г. – В САЩ официално е отменен сухият режим. • 1941 г. – Втората световна война: Битка при Мос­ква: Чер­вената армия започва кон­т­раофан­зива срещу нацис­т­ките сили по нареж­дане на генерал Геор­гий Жуков. • 1975 г. – В София е отк­рит Студен­т­с­кия град. Родени • 1803 г. – Фьодор Тют­чев, руски поет • 1890 г. – Фриц Ланг, авс­т­рийски режисьор • Уолт Дисни, американ­ски продуцент на анимационни филми • 1946 г. – Хосе Карерас, испан­ски оперен певец – тенор Починали • 1791 г. – Вол­ф­ганг Амадеус Моцарт, авс­т­рийски ком­позитор • 1870 г. – Алек­сан­дър Дюма – баща, френ­ски писател • 1977 г. – Алек­сан­дър Василев­ски, съвет­ски военачал­ник, мар­шал • 2008 г. – Алек­сий ІІ, руски пат­риарх • 2012 г. – Оскар Нимайер, бразил­ски архитект • 2013 г. – Нел­сън Ман­дела, южноаф­рикан­ски борец за човешки права и дър­жав­ник • 2015 г. – Димитър Попов, бъл­гар­ски юрист, пред­седател на Софийски град­ски съд, сек­ретар на ЦИК за пъп­р­вите демок­ратични избори през 1990 г. и министър-председател за периода 19901991 г.