Зам.-кметът на Столична община Евгени Крусев подаде оставка.

Ремонтът оправда очакванията на общината, че ще бъде най-тежкият за 2018 година

Евгени Крусев подаде оставка на прес­кон­ферен­ция в общината, след като преди ден стана ясно, че е викан на раз­пит във връзка с провер­ката на прокуратурата за ремонта на столич­ната улица “Граф Игнатиев“. Пред медиите Крусев обясни, че в понедел­ник късно следобед е получил призовка от прокуратурата за ремонта на ул. “Граф Игнатиев“. Той е призован в качес­т­вото му на обвиняем. Той иска раз­с­лед­ването изцяло да си свърши работата. Ще си защитя името си, отсече още Евгени Крусев и увери, че ще продължи да оказва съдейс­т­вие на всички раз­с­лед­ващи органи. Цялата изис­кана докумен­тация е изп­ратена на раз­с­лед­ващите. Крусев под­черта, че като въз­ложител на проекта носи отговор­ността. Ще продължа да нося отговор­ност, изтъкна той. Заместник-кметът все пак посочи, че може би е бил под­веден за проекта. Надява се прокуратурата да установи къде е вината. Можем да кажем, че в момента “Граф Игнатиев“ от един ориен­тал­ски битак, на как­вото приличаше преди, сега е една от красивите улици на София, пох­вали се Крусев. Всички проверки по случая продъл­жават. Нюз.бг. припомня, ремон­тът на столич­ния бул. “Граф Игнатиев“ оправда очак­ванията на общината, че ще бъде най-тежкият за 2018 година. Той започна в началото на май и тряб­ваше да е готов до сеп­тем­ври. Многоб­рой­ните проб­леми и скан­дали по проекта обаче забавиха изпъл­нението му с близо половин година. Редица недомис­лици около преус­т­ройс­т­вото въз­мутиха граж­даните. Такъв беше случаят с под­зем­ните кофи за бок­лук или с бетонирането на дър­ветата по булеварда. Същин­с­ката сага обаче започна през октом­ври тази година, когато строител­ната ком­пания “Джи Пи груп“ беше глобена заради некачес­т­веното изпъл­нение на общес­т­вената поръчка. Провер­ките не спряха дотук. Прокуратурата започна раз­с­лед­ване на изпъл­нителя “Джи Пи груп“ не само за злоупот­реба с еврос­ред­с­тва, но и за пране на пари. След многоб­рой­ните премеж­дия около ремонта на улицата, на 27 ноем­ври заг­раж­денията най-накрая бяха премах­нати, а на след­ващия ден бяха пус­нати тес­тово и трам­ваите по булеварда. Тогава зам.-кметът по тран­с­порт на столицата Евгени Крусев увери, че трасето вече е напълно изг­радено и ще бъде отворено до Коледа. Но преди ден избух­наха много нови комен­тари – за бетон­ните блок­чета около трам­вай­ната линия, които според социал­ните мрежи прив­личат прис­мех на читателите – според Медияпул приличали на перки на акули или на над­г­робни плочи.