Поискаха запор на над 1 млрд.лв. в швейцарски сметки на Баневи

Поискаха запор на над 1 млрд.лв. в швейцарски сметки на Баневи

Специализираният наказателен съд остави семейството в ареста

Над един милиард лева са кон­с­татирани в швей­цар­ски сметки на семейс­тво Баневи. Вече е поис­кано те да бъдат запорирани, обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев в студиото на „Нова телевизия”. На този етап бъл­гар­с­ките власти нямат дос­тъп до тях. За пране на пари сумата е без­п­рецеден­тна, заяви Иван Гешев, но уточни, че за източ­ване на сред­с­тва това не се отнася, като припомни обвинението срещу Цветан Василев, което вече е на съдебна фаза. По думите на Гешев обаче защитата на бан­кера прави всичко въз­можно делото на прак­тика да не започне. По отношение на семейс­тво Баневи, Гешев бе лаконичен — съдът ще реши дали могат да бъдат и дали ще бъдат съдени. На въп­рос дали Баневи могат да се отър­ват с условни присъди, Гешев припомни, че те са с обвинения за 5 раз­лични прес­тъп­ления, като дол­ният минимум, който се пред­вижда за тях, е присъда от 10 години. Няма опция за условна присъда, бе категоричен Гешев, но добавяйки, че е въз­можно да има и оправ­дателни присъди. Това ще се реши от съда, посочи Гешев. На въп­роса “защо сега“ се започва раз­с­лед­ването на дей­ността на Баневи, пов­диг­нат и вчера от бив­шия минис­тър на правосъдието Антон Стан­ков, Гешев посочи доб­рата работа на специализираните струк­тури и доб­рата оценка, дадена и в пос­лед­ния мониторин­гов док­лад на ЕК, в който се сваля наб­людението върху основна сфера от тях­ната ком­петен­т­ност — организираната прес­тъп­ност. Защо сега — защото към момента прокуратурата е съб­рала доказател­с­тва, обясни Иван Гешев. За работата на специализираните струк­тури той изпол­зва метафора: “Спец­с­т­рук­турите фун­к­ционират от 6 години и към момента са израс­нали дет­с­ката си въз­раст.“ Затова и в момента се вижда резул­татът от работата им, според Гешев. Дали обвиненията срещу Баневи не са част от раз­чис­т­ване на биз­нес сметки, зам.-главният прокурор комен­тира с въп­рос “Не знам каква кон­курен­тна среда раз­чис­т­ваме?“ Баневи нямат биз­нес, те се занимават с рязане на скрап на заводи“, посочи той.

Нюз.бг. припомня, че Евгения и Николай Баневи бяха екс­т­радирани от Фран­ция с два раз­лични полета до София на 6 декем­ври. Предаването на обвиняемите беше в изпъл­нение на издадена Европейска заповед за задър­жането им, след като на 26 октом­ври Баневи бяха арес­тувани на летището в Ница. Специализираният наказателен съд остави за пос­тоянно в ареста биз­нес­менът Николай Банев и съп­ругата му Евгения. Според спец­съда няма опас­ност те да се укрият, но може да извър­шат други прес­тъп­ления, а освен това обвиненията са за сериозни закононарушения. И двамата отх­вър­лят обвиненията, че са източили десетки пред­п­риятия и са изп­рали над 1 милиард лева. Николай Банев посочи, че не е могъл сам да взема решенията за пред­п­риятията, които се твърди, че са били източени. Преди началото на съдеб­ното заседание Банева заяви пред жур­налисти, че двамата не са се крили и че са били в кон­такт с прокуратурата по отношение на раз­с­лед­ването. Семейс­т­вото дек­ларира, че ще сът­руд­ничи на дър­жав­ното обвинение и ще се бори да докаже невин­ността си. Прокурорите искаха пос­тоянен арест заради финан­совите въз­мож­ности на Баневи, както и заради данни, че в други случаи е имало натиск спрямо свидетели от тяхна страна.