Жените социалистки: През 2019 ще работим за преодоляване насилието

Жените социалистки: През 2019 ще работим за преодоляване насилието

На раз­ширено заседание, с учас­тието на облас­т­ните коор­динатори и пред­седателите на клубове от страната,  дей­ността си за 2018 година отчете Обединението на жените социалис­тки в БСП. В словото си пред­седателят на ОЖС Катя Николова акцен­тира върху дей­ността на социалис­т­ките по двете основни теми– Национал­ната инициатива “Повече жени в политиката“ за рав­нопос­тавеност при пред­с­тавяне на двата пола в лис­тите за общин­ски съвет­ници на мес­тни избори 2019 и темата за бор­бата против насилието над жените. Отчетено бе, че отговорно и с много пред­ложения, жените-социалистки са се включили в обсъж­дането на проекта “Визия за Бъл­гария“.

“Надяваме се, че идеите и инициативите, споделени от нас, ще доп­ринесат за задъл­бочаване на пред­ложените политики, защото “Визия за Бъл­гария“ е посоката, пер­с­пек­тивата и надеж­дата на хората за раз­витие на страната и прос­перитета на общес­т­вото“, сподели Катя Николова. Народ­ният пред­с­тавител Дора Янкова допълни, че ролята на жените в БСП е да работят убедено и целенасочено, за да може Визията да се реализира в бъл­гар­с­ките общини и за да се подобри живота на  хората. “Жените са се доказали във всички сфери на живота, завоювали се своето дос­тойно място в мес­т­ната власт“, заяви тя.

“Ние имаме дос­татъчно добри пред­с­тавители в общин­с­ките съвети по места, кметове на села и общини и нашата роля е да популяризираме тех­ните дейс­т­вия и пред­ложените от тях добри инициативи. Да нап­равим така, че тех­ният брой да се увеличи“, продължи Янкова. Тя обясни, че 2019 ще бъде много динамична и интересна, с акцент в работата върху темите за преодоляване насилието над жени, под­готов­ката ни за избори за органи на мес­т­ното самоуп­рав­ление и намирането във всяко населено място на жените лидери. “Жените сме се доказали  пред общес­т­вото като знаещи и можещи, с енер­гия и старание, работещи за решаване проб­лемите на хората“, зак­лючи народ­ният пред­с­тавител. С поз­д­рав­ление към жените социалис­тки се обърна и лидерът на софийс­ката организация на БСП Калоян Пар­гов. Обединението на жените социалис­тки поз­д­равиха новоиз­б­рания лидер на ПЕС Сер­гей Станишев и Зита Гур­май, която отново е  пред­седател на ПЕС — жени.