30 военни паметника в Област Благоевград бяха вписани в регистрите за първи път

30 военни паметника в Област Благоевград бяха вписани в регистрите за първи път

30 военни памет­ника в Област Благоев­г­рад бяха вписани в регис­т­рите за първи път, това е резул­татът от двусед­мич­ната екс­педиция, имаща за цел да издири и впише в регис­т­рите военни памет­ници и паметни знаци, които досега са оставали неописани, за пър­вите резул­тати от която БНР съобщи в предаването на Радио Благоев­г­рад за история и национална кул­тура „Изг­рей зора“. Инициативата на РИМ – Благоев­г­рад бе под­к­репена от Минис­тер­с­тво на отб­раната и Облас­тна админис­т­рация – Благоев­г­рад. Със съдейс­т­вието на общин­с­ките управи, общес­т­веници и теренни проуч­вания регис­търът на воен­ните памет­ници вече е много по-пълен. Не твър­дим, че сме отк­рили и описали всичко, затова и молим граж­даните да ни съоб­щават за такива памет­ници и паметни знаци в тех­ните населени места – каза д-р Кирил Алек­сиев, вр.и.д. дирек­тор на РИМ – Благоев­г­рад, член на комисията по регис­т­рацията. Пред­седател е Иво Антонов – дирек­тор на Дирек­ция „Социални дей­ности“ в Минис­тер­с­тво на отб­раната, а сред ней­ните членове е и зам. облас­т­ният управител на Област с админис­т­ративен цен­тър Благоев­г­рад Иван Стоянов.

Резул­татите от екс­педицията ще бъдат пред­с­тавени под­робно на прес­кон­ферен­ция във втор­ник, 11 декем­ври.