Кирил Добрев: Третият мандат на Станишев в ПЕС е постижение за БСП и България

Кирил Добрев: Третият мандат на Станишев в ПЕС е постижение за БСП и България

Българските социалисти отказаха да подкрепят резолюция в полза на Истанбулската конвенция

“Делегацията на БСП с радост ще гласува за трети ман­дат на Сер­гей! Това е уникално пос­тижение! (президен­тът на ПЕС Сер­тей Станишев бе преиз­б­ран с 84% от гласовете на форума в Лисабон – бел. ред.) Абсолютно никаква връзка няма между отсъс­т­вието на Кор­нелия Нинова от кон­г­реса на ПЕС и решението дали Сер­гей Станишев ще води бъдещата лява евролиста“. Това заяви зам.-шефът на БСП Кирил Доб­рев, помолен да комен­тира пред жур­налисти в Лисабон отсъс­т­вието на Нинова от кон­г­реса на ПЕС.

Всички решения за това кой ще води евролис­тата взима Национал­ният съвет, под­черта Доб­рев, който е член на бъл­гар­с­ката делегация от БСП, учас­т­вала в работата на кон­г­реса.  И добави: “Надявам се нашите европейски пар­т­ньори да проявят не просто раз­биране, но да оценят факта, че при нас Кон­с­титуцион­ният съд има решение, с което не приемаме Истан­бул­с­ката кон­вен­ция”.

На въп­роса не хвърля ли сянка отсъс­т­вието на Кор­нелия Нинова от кон­г­реса на ПЕС, Доб­рев отговори: “Винаги сте критикували това, че сме едва ли не лидер­ска пар­тия. В случая десет човека, двама зам.-председатели, една силна делегация сме тук именно заради това. Присъс­т­вието или отсъс­т­вието на лидера не е тол­кова важно за под­к­репата, която Сер­гей ще получи от нас. Тя е под­к­репата на цялата пар­тия. Още повече, че имаме кон­г­ресни решения, които изпъл­няваме”.

Доб­рев под­черта, че третият ман­дат на Станишев като шеф на ПЕС е  “уникално пос­тижение за Бъл­гария“.

“За нас е гор­дост, че имаме президент на ПЕС, заяви и другият зам.председател  на БСП Деница Златева, която е отговор­ник по меж­дународ­ните въп­роси в пар­тията.

Тя обясни, че БСП, позовавайки се на устава на ПЕС, е дек­ларирала, че не може да под­к­репи тек­с­товете от резолюцията, които касаят Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Още през юни от “Позитно“ 20 са изп­ратили писмо с аргумен­тите си. И го препот­вър­дили преди две сед­мици. Двете писма ще бъдат отразени в докумен­тите на кон­г­реса. 

“Двете писма са депозирани в Сек­ретариата на ПЕС и те ще бъдат отразени при обсъж­дането на резолюциите и съот­ветно в докумен­тите на кон­г­реса. От тази гледна точка, ние сме спазили всички уставни изис­к­вания, и спаз­ваме позицията, която е приета и на Национален съвет и от Кон­с­титуцион­ния съд (за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция — бел.ред.). Такива резерви имат и други пар­тии по резолюция за миг­рации, включително социално-икономическата резолюция и по резолюцията за демок­рация. Има процедура, която също е спазена, и пар­тиите пред­варително дек­ларират по кои теми не се чув­с­т­ват обвър­зани от взетите решения на Кон­г­реса“, под­черта Златева.

“В едно семейс­тво с 34 пар­тии и организации е нор­мално да има раз­личия по някои от тезите в резолюциите. Важ­ното е, че по основ­ните теми като бор­бата с неравен­с­т­вото, заетост и други нямаме раз­личия“, обясни още тя.

Франс Тимер­манс е общият кан­дидат на ПЕС за бъдещ пред­седател на Еврокомисията и ние го под­к­репяме, макар по някои теми имаме раз­личия, като тази за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, каза Златева.

На след­ващите евроиз­бори предиз­викател­с­т­вото пред цялата левица е голямо и всяка пар­тия трябва да даде своя принос, отчитайки и национал­ните особености, обясни още зам.-шефката на БСП. Затова в кам­панията соц­пар­тията нямало да засяга темата за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция.

Най-важната цел за нас е да изп­ратим най-много пред­с­тавители в Европар­ламента, а темите на кам­панията зависят от национал­ната специфика, допълни Златева.

Тя обясни, че общият манифест на ПЕС, който ще се приеме от кон­г­реса през фев­руари, ще отчита теми, по които семейс­т­вото има общи позиции. Национал­ните специфики ще бъдат оставени на пар­тиите в тех­ните кам­пании, пот­върди тя.