Радев: Моето доверие и на обществото няма да се спечели с протести, декларации и пресконференции

Моето доверие и доверието на общес­т­вото няма да бъде спечелено с протести, дек­ларации и прес­кон­ферен­ции, а с качес­тво и проз­рач­ност. Това за мен означава да има целесъоб­разни и с голяма общес­т­вена значимост проекти, да има проз­рачни и чес­тни общес­т­вени поръчки, такива условия, че всеки лев да отива по пред­наз­начение, кон­т­ролът да бъде прин­ципен, всеоб­х­ватен и без­ком­п­ромисен, нор­матив­ната база да ви поз­волява да изпъл­нявате дей­ността си по най-добрия начин в една реална и здрава кон­курен­тна среда, заяви президен­тът Румен Радев в началото на срещата си с Камарата на строителите в Бъл­гария, предаде аген­ция „Фокус“. Вие бяхте една от пър­вите организации, които приех в началото на своя ман­дат и това беше естес­т­вено, защото съм воден от убеж­дението, че дей­ността ви е от огромно значение за общес­т­вото. Не можем да говорим за модерна дър­жава без раз­вита и съв­ременна инф­рас­т­рук­тура, обърна се дър­жав­ният глава към пред­с­тавителите на Управител­ния съвет на Камарата. Проб­лемите които ви въл­нуват, въл­нуват всички нас. За да ги решим по най-добрия начин, трябва да сме наясно, че в тези проб­леми има трима важни учас­т­ника. Пър­вият е изпъл­нител­ната и мес­т­ната власт в ролята на въз­ложител, вторият учас­т­ник са соб­с­т­вениците и ръковод­с­т­вата на круп­ните строителни фирми. Третият са подиз­пъл­нителите — средни и малки, и хилядите работ­ници строители, които съв­сем съвес­тно изкар­ват прех­раната си. Категорично заявявам, че работ­ниците могат да раз­читат на моята без­резер­вна под­к­репа и зас­лужават и по-добри зап­лащане, и по-добри условия на труд, и пред­видимост в своята дей­ност, категоричен беше дър­жав­ният глава президен­тът. Бъл­гарите от своя страна очак­ват да пътуват безопасно, по сигурни пътища, които да не се ремон­тират вед­нага след въвеж­дане в екс­п­лоатация, да не се срамуват от изг­леда на населеното място, в което живеят, под­черта той.

По думите му за решението на проб­лемите на строител­ния бранш изк­лючително важно значение има изпъл­нител­ната власт. Готов съм да изс­лушам всички ваши проб­леми, виж­дания, визия за раз­витие на сек­тора и по най-добрия начин и да съдейс­т­вам с всичко, което е в рам­ките на моята инс­титуция, каза още президен­тът.