Цветанов проведе работна среща с изпълнителния директор на Европол Катрин де Бол

Цветанов проведе работна среща с изпълнителния директор на Европол Катрин де Бол

Пред­седателят на Комисията по вът­решна сигур­ност и общес­т­вен ред Цветан Цветанов проведе работна среща с изпъл­нител­ния дирек­тор на Европол Кат­рин де Бол. Срещата се със­тоя в рам­ките на посещението на Цветан Цветанов във Виена за учас­тие в 109-ата среща на Управител­ния съвет на Европол в качес­т­вото на пред­с­тавител на Съв­мес­т­ната група за пар­ламен­тарен кон­т­рол. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на Народ­ното съб­рание, цитирани от Епицен­тър. Двамата дадоха висока оценка на добавената стой­ност, която сът­руд­ничес­т­вото между Аген­цията и Съв­мес­т­ната група за пар­ламен­тарен кон­т­рол на дей­ността й осигурява на европейс­ката сигур­ност. Цветан Цветанов отбеляза, че в допъл­нение към над­зор­ната си фун­к­ция, Групата трябва да въз­п­риеме като свой ангажимент и под­к­репата за доб­рото фун­к­циониране на Европол. По време на раз­говора бяха обсъдени и зап­лахите пред сигур­ността, попадащи в ман­дата на Аген­цията. Де Бол и Цветан Цветанов се обединиха около становището, че едно от най-динамично променящите се и нарас­т­ващи предиз­викател­с­тва е кибер­сигур­ността. Засил­ването на сът­руд­ничес­т­вото със страните от Запад­ните Бал­кани също бе сред акцен­тите в раз­говора, като бяха засег­нати прак­тичес­ките му измерения. Цветанов и Де Бол обсъдиха и терорис­тич­ния акт в Страс­бург от 11 декем­ври, като по този повод под­чер­таха важ­ността от споделяне на инфор­мация между държавите-членки и пъл­ноцен­ното изпол­з­ване на ресурса на Европол.