Национална стратегия: 650 лв. минимална заплата и 1500 лв. средна през 2021 г.

Национална стратегия: 650 лв. минимална заплата и 1500 лв. средна през 2021 г.

Планът на Национал­ната стратегия за намаляване на бед­ността пред­вижда минимал­ната работна зап­лата да дос­тигне 650 лева през 2021 г., а сред­ната – 1500, съобщи БНР. Докумен­тът е пуб­ликуван на интернет-страницата на Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика за общес­т­вено обсъж­дане. Той има за основна цел да намалява броят на хората, живеещи в риск от бед­ност. Ключов приоритет на национал­ната стратегия за намаляване на бед­ността и насър­чаване на социал­ното включ­ване „2020“ е осигуряването на въз­мож­ности за заетост и повишаване на доходите чрез активно включ­ване на пазара на труда.

Пред­вижда се от 1 юли догодина всички пен­сии да се увеличат с 5,7%. В плана за дейс­т­вие за след­ващите две години за изпъл­нение на стратегията са раз­писани и редица мерки за намаляване на работещите бедни, за заетост на младежи и други уяз­вими групи, както и за предос­тавяне за без­въз­мез­дно пол­з­ване на учеб­ници и други. Бъл­гария е сред дър­жавите, в които рис­кът от бед­ност за населението е над сред­ното рав­нище за Европейс­кия съюз. По пос­ледни данни за 2017 г. рав­нището на бед­ност у нас е малко над 23%.