Президентът Румен Радев настоява за прозрачност при броенето на бюлетините при избори

Президентът Румен Радев настоява за прозрачност при броенето на бюлетините при избори

Държавният глава е категоричен, че трябва да има машинно гласуване

Президен­тът Румен Радев пред­ложи в сек­цион­ните комисии, където се осъщес­т­вява броенето на бюлетините след избори, да има видео наб­людение, както и в самите сек­ции за гласуване, съобщи БНТ. Дър­жав­ният глава организира дис­кусия на тема „Избори — проз­рач­ност и доверие“. В нея учас­т­ват инс­титуции и организации, ангажирани с провеж­дането, организацията и сигур­ността на избор­ния процес. Много е важно доверието на хората в избор­ния процес, отбеляза в началото на дис­кусията президен­тът Румен Радев. А за да стане това, за да вяр­ват хората в чес­т­ността на организацията и провеж­дането на изборите, трябва да се отс­т­ранят някои от негатив­ните явления, на които сме свидетели в пос­лед­ните години и които дос­тигат до 56%, при приета норма до3%. Според президента, много е важно да бъде намален процен­тът на недейс­т­вителни бюлетини. Според него негативен е и фак­тът от лошата под­готовка на членовете на сек­цион­ните избирателни комисии. Според дър­жав­ният глава не е нужно да има втори протокол от сек­цион­ните избирателни комисии, защото този протокол съз­дава и въз­мож­ности за злоупот­реби. Радев нас­тоява също след края на избор­ния ден да се предава пряко броенето на бюлетините. Мисля да обсъдим видеонаб­людението в сек­цион­ните избирателни комисии, то ще реши за отговарянето на изис­к­ванията на Венециан­с­ката комисия да има проз­рач­ност при броенето на бюлетините. Това е много важно, много важно е законодателят така да реши този въп­рос, че да се запази и тай­ната на гласуването, но най-вече да има пълно обх­ващане на броенето на бюлетините от отварянето на урните, броенето и офор­мянето на протокола. Това е много важно, много важно е да има не само кар­тина в реално време онлайн, да има и звук, да се чува какво си говорят и как работят членовете на СИК, заяви още президен­тът. Той е категоричен, че трябва да има машинно гласуване. Той се обяви и за необ­ходимостта от елек­т­ронен вот. На дис­кусията бяха поканени и пред­с­тавители на всички пар­ламен­тарни групи, но дой­доха само пред­с­тавители на БСП и ДПС.