Корнелия Нинова: Некомпетентността на ГЕРБ струва на данъкоплатеца 165 563 961 лева

Корнелия Нинова: Некомпетентността на ГЕРБ струва на данъкоплатеца 165 563 961 лева

Брюксел не е искал приватизация на Български енергиен холдинг, Борисов ни вкарва в евроскандал, категорични са от левицата

В своята дек­ларация, прочетена от лидер­ката на пар­тията Кор­нелия Нинова, левицата бе категорична, че премиерът Бойко Борисов изопачава позиции на Европейс­ката комисия и вкарва страната в европейски скан­дал: „Европейс­ката комисия наложи глоба на Бъл­гар­с­кия енер­гиен хол­динг за 77 млн. евро., приб­лизително 150 млн. лв. БЕХ е дър­жавно дружес­тво и неговото управ­ление се осъщес­т­вява от екип, излъчен и наз­начен от правител­с­т­вото. Наложената глоба е за злоупот­реби с гос­под­с­т­ващо положение. Зак­лючението на комисията и препоръките към Бъл­гария са да се премах­нат преч­ките пред нав­лизане на кон­куренти и това да поз­воли на бъл­гар­с­кия пазар на газ на едро да фун­к­ционира по-ефективно с повече продавачи и купувачи и може би най-важното, ще осигури на бъл­гар­с­ките граж­дани  по-добри цени и въз­мож­ност за избор на дос­тав­чици на газ. Реак­циите не закъс­няха, премиерът Борисов каза: „Нашето усещане за соб­с­т­веността на газоп­ренос­ната сис­тема е, че ако не е соб­с­т­веност на бъл­гар­с­ките граж­дани и на бъл­гар­с­ката дър­жава, би било предател­с­тво“. И нашето усещане е  такова, г-н премиер и затова ПГ на „БСП за Бъл­гария“ под­к­репи в Народ­ното съб­рание решение да не се приватизира Бул­гар­т­ран­с­газ. По думите на премиера, ЕК е изис­кала от Бъл­гария Бул­гар­т­ран­с­газ да бъде приватизиран, да дой­дат  “най-големите руски, тур­ски и какви ли не ком­пании и да излезе, че той е дал тръбите на Бъл­гария“.

Г-н Борисов заема позата на един пат­риот, отговорен дър­жав­ник, който брани национал­ния интерес. Да, ама не.

Вчера попитахме ЕК, вярно ли е, че са си поз­волили да пос­тавят условия на Бъл­гария: „Или приватизирате, или ви глобяваме“. Отговорът дойде свет­кавично, в рам­ките на деня. Изрази го еврокомисарят по кон­курен­ция Мар­г­рете Вес­тагер. Тя опроверга твър­дението на бъл­гар­с­кият премиер Бойко Борисов и каза:“ЕК не е искала приватизацията на Бул­гар­т­ран­с­газ“. ЕК е нас­тоявала за прес­т­рук­туриране чрез изваж­дане на шап­ката, на дос­тав­чика на газ и оператора на газовата мрежа. Как  да се нап­рави това е било оставено за решение на бъл­гар­с­кото правител­с­тво. За ЕК е било важно, цитирам: „ Да спрат незакон­ните дейс­т­вия на БЕХ“.  

Какви са изводите от тази ситуация? БЕХ е извър­шил незаконни дейс­т­вия,

ЕК е реагирала, бъл­гар­с­кото правител­с­тво– не.

В резул­тат на това, на Бъл­гария е наложена глоба от близо 150 млн. лв. За да оправ­дае без­дейс­т­вието, некадър­ността, нарушаването на европейс­ките и бъл­гар­с­ките закони, премиерът на дър­жавата Бойко Борисов си поз­воли да излъже, че му е пос­тавено условие  за приватизация. Резул­татите от това положение за Бъл­гария -  Бойко Борисов, граж­даните за европейско раз­витие на Бъл­гария и тях­ното правител­с­тво вкараха Бъл­гария в европейски скан­дал.

Уважаеми колеги, понеже много често сме спорили за нас­тоящето и бъдещето на Европа, много често сме се  противопос­тавяли на това, че вие чер­таете бъдещето на Европа, а едва ли не БСП е антиев­роепейска пар­тия, бих искала да ви кажа, че

да критикуваш ЕС не е антиев­ропейско, а нор­мално. Така нап­равихме с Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, по въп­роса за миг­рацията

, двой­ните стан­дарти в храните. Това не е антиев­ропейско. Но да набеж­даваш ЕК в нещо, което не е искала от Бъл­гария, за да си спасиш соб­с­т­вената кожа, това е антиев­ропейско и ще носите отговор­ност за този скан­дал, в който вкар­вате Бъл­гария на терена на ЕС. Вторият резул­тат –Бъл­гария ще трябва да плати тези 150 млн. лв., дори  и да се продължи с наказателно дело и съдебна процедура. Ето тук дойде втората лъжа от г-н премиера, който каза: „Няма да я плащат бъл­гар­с­ките граж­дани, ще плати БЕХ”. Добре, но БЕХ от къде ще вземе тези пари?

За това плащаме ние, всеки бъл­гар­ски граж­данин, от джоба си, през цената на газ, ток и парно, при цялата бед­ност

и неравен­с­тво, които има в страната.

Тук искам да пос­тавя един въп­рос към управ­ляващите. Знаете ли, уважаеми управ­ляващи, за колко пари е осъдена Бъл­гария по време на вашето управ­ление. Ние поис­кахме справка от Минис­тер­с­тво на финан­сите. Бъл­гар­ски граж­дани са осъдили пред­с­тавители на правител­с­т­вото за нарушаване на тех­ните права за 15 563 961 лв. Тези пари са платени. Ще бъдат платени сега и тези 150 млн. лв. Въп­росът ми е кога, уважаеми г-н премиер, ще започ­нете да изпъл­нявате законите на Бъл­гария. В тях пише след­ното: „Дър­жавен служител отговаря за вредите, които е причинил умиш­лено или при груба неб­реж­ност на дър­жавата или на граж­даните”. Попитахме минис­тър Горанов – „колко рег­ресни искове сте завели към дър­жавни служители и управ­ляващи, които с дейс­т­вията си са причинили вреди за дър­жавата и народът е платил тази безот­говор­ност”. Отговор: „Минис­тер­с­тво на финан­сите не е предявило нито един иск срещу дър­жавни служители, заемащи длъж­ности в неговата админис­т­рация, на основание на този текст за реализиране на рег­ресни права”. Кога, г-н Борисов, ще изпъл­ните закона и ще заведете рег­ресни искове срещу онези ваши минис­три и служители, които причиняват това на страната и  за което плаща целият бъл­гар­ски народ.

Призоваваме ви да го нап­равите много бързо, както за тези, вече платени 15 млн. лв., част от които вероятно са по делата срещу Цветанов, така и за тези бъдещи. Ако не го нап­равите в най-скоро време – рано или късно ще дойде времето да носите отговор­ност за това, защото така казва законът”, завърши Кор­нелия Нинова.