Престъпна група измислила схема, в която вкарали санирането

Престъпна група измислила схема, в която вкарали санирането

Набирани били лица с нисък социален статус, които да участват в обществени поръчки за строително-ремонтни работи

Специализираната прокуратура и ГДБОП раз­биха организирана прес­тъпна група за данъчни прес­тъп­ления в особено големи раз­мери, обявиха зам.-главният прокурор и ръководител на Специализираната прокуратура Иван Гешев, дирек­торът на ГДБОП Ивайло Спиридонов и зам.-ръководителят на Специализирана прокуратура Кирил Пей­чинов. Набирани са лица с нисък социален статус, които да учас­т­ват в общес­т­вени поръчки за саниране на сгради и строително-ремонтни работи на територията на страната. Тези фирми издават фак­тури, които обаче не се осчетоводяват, неп­равилно се определя данъч­ният резул­тат и се избягва, обясни Пей­чинов. Само едно от дружес­т­вата не е внесло за една година ДДС за 380 000 лв., а дружес­т­вата са десетки, добави той. Операцията е била проведена на 18-ти декем­ври срещу група от фирми, които са уличени в данъчни измами и пране на пари. При операцията са иззети 750 000 лв., както и златни монети тур­ски лири с лика на Ататюрк.

Фир­мите са се занимавали със саниране, с почис­т­ване на корита на реки и с ремон­тни дей­ности, заяви зам.-главният прокурор Иван Гешев. Те са печелили общес­т­вени поръчки в раз­лични общини на територията на цялата страна. След това са прех­вър­ляли фир­мите на хора с нисък социален статус, обясни още той. Тази година сме запорирали 5060 млн. лв. За нас с КПКОНПИ това е важно, защото е един от най-сериозните способи за борба с организираната прес­тъп­ност. Ако броим и “Джи пи Груп” и Араба­джиеви, сумата може да стигне над 100 млн. лв. Мер­ките за парич­ните, които сме съб­рали тази година, са над 2 млн. лв. Тези пари ще влязат в дър­жавата. За някои лица тези мерки са по-сериозни от задър­жане под стража, каза още Гешев. Зам.-главният прокурор изтъкна, че “успехите, които до момента не са се случ­вали“, се дъл­жат на доб­рото сът­руд­ничес­тво с МВР. Ние ги съоб­разяваме с реал­ното имущес­тво, с което раз­полагат обвиняемите лица. За нас тази мярка е много силна, защото тези сред­с­тва от гаран­цията влизат в дър­жавата, отбеляза Гешев. Шефът на Спец­п­рокуратурата Кирил Пей­чинов допълни, че са претър­сени коли, иззети са печати, елек­т­ронни под­писи, телефони и ком­пютри, които ком­п­рометират укриването на данъци на прес­тъп­ната група, която е заловена. Тя е дейс­т­вала по поз­натата схема — издавани са фак­тури, които не са осчетоводявани. Шефът на ГДБОП Ивайло Спиридонов заяви, че инфор­мация за задър­жаните лица е получена през октом­ври 2017 г.

Пей­чинов обясни, че не е имало проб­лем с извър­ш­ването на общес­т­вените поръчки, а с това че фир­мите не са си плащали данъците. Фир­мите са регис­т­рирани на социално слаби хора, поясни на свой ред Гешев като тях­ната дей­ност е била на територията на раз­лични общини — Главинци, Лисичово и др.

“Вие че не сте ги чували тези общини, вяр­вайте ми, парите са пот­ресаващи!“, обърна се към медиите Гешев. Ситуацията е такава — общината е плащала корек­тно поръч­ката, но фир­мите не са си плащали данъците, обобщи прокурор Иван Гешев.