Изложба представи постиженията в българо-руските отношения през 2018 година

Изложба представи постиженията в българо-руските отношения през 2018 година

По инициатива на Посол­с­т­вото на Русия у нас в изложба бяха пред­с­тавени най-важните пос­тижения на българо-руските отношения през отминаващата 2018 година. Припом­няме, че пиков момент през годината в областта на народ­ната дип­ломация бе тър­жес­т­веното чес­т­ване на 140-тата годиш­нина от Освобож­дението на Бъл­гария от осман­ско роб­с­тво. На 3 март стотици хиляди бъл­гари цялата страна чес­т­ваха свет­лата дата на края на най-благородната война в историята, чиято цел не е завоевателна, а изцяло хуманна – възоб­новяването на бъл­гар­с­ката дър­жав­ност и щас­тието на бъл­гар­с­кия народ, а под­будите са в правос­лав­ната и славян­ска солидар­ност, които рус­кият народ проявява. ЗЕМЯ припомня, че преди дни Н. Пр. пос­ланик Анатолий Макаров изтъкна, че в политически план връх на нашите отношения е възоб­новяването на сът­руд­ничес­т­вото между Бъл­гария и Русия на най-високо ниво – с посещенията на президента Румен Радев и министър-председателя Бойко Борисов в Мос­ква, както и заседанието на Меж­дуп­равител­с­т­вената комисия за икономическо и научно-техническо сът­руд­ничес­тво. Пос­ланик Макаров допълни на своята прог­рамна прес­кон­ферен­ция на 12 декем­ври, че Русия е заин­тересована кон­так­тите на високо ниво да преминат към реални договорености и реализиране на съв­мес­тни проекти.

Естес­т­вено, българо-руските отношения през годината имаха и редица други вър­хове – блес­тящо проведеното в Русия Световно пър­вен­с­тво по фут­бол, което донесе радост за феновете на най-обичания спорт от цял свят. Традиционно богати са и кул­тур­ните връзки между нашите народи. ЗЕМЯ пред­с­тавя част от фотосите от излож­бата, любезно предос­тавени ни от прес­служ­бата на Посол­с­т­вото на Русия у нас.