Обява

Обява

Набираме сред­с­тва за въз­с­тановяване на бюста на генерал-полковник Иван Кинов за памет­ник в род­ното му село Люти брод, община Мез­дра по бан­кова сметка:

BG58STSA93000019546195, BIK: STSABGSF-Банка ДСК Мез­дра

Инициативен комитет

Пред­седател: Василка Стой­кова