Вдигат минималната заплата до 560 лв.

Вдигат минималната заплата до 560 лв.

Минимал­ната работна зап­лата става 560 лв. от 1 януари 2019 г. Раз­мерът й ще се повиши с 9,8% в срав­нение с нас­тоящата година, реши правител­с­т­вото на заседанието си в сряда. Увеличаването ще доп­ринесе за повишаване на мотивацията за тър­сене на работа на най-нискодоходната група от работ­ната сила, както и за запаз­ване на жиз­неното рав­нище и намаляване на риска от бед­ност сред работещите, съоб­щават от МС. За повишаването на минимал­ната зап­лата способ­с­т­ват икономичес­кото раз­витие, устой­чивите тем­пове на ръст на БВП през пос­лед­ните години, увеличаване броя на заетите и отчетеното повишаване на сред­ното за страната въз­наг­раж­дение. От 1 януари 2019 г. минимал­ната работна часова зап­лата ще бъде 3,37 лв., решиха още минис­т­рите.