Коледен дар от приятели

Коледен дар от приятели

Правителството на Москва подари на София прекрасна празнична елха

На 18 декем­ври в София, на площад „Света Неделя“, бяха запалени свет­лините на 13-метрова елха, подарена на бъл­гар­с­ката столица от правител­с­т­вото на Мос­ква. Дядо Мраз и Снежанка съп­ровож­даха високата гос­тенка. На тър­жес­т­вената церемония по предаването на цен­ния подарък слово произ­несе извън­ред­ният и пъл­номощен пос­ланик на Русия у нас Анатолий Макаров. Той отбеляза, че 2018 година е била успешен етап в раз­витието на двус­т­ран­ните отношения: двете страни съв­мес­тно са чес­т­вали 140-годишнината от освобож­дението на Бъл­гария, президен­тът на Бъл­гария Румен Радев и премиерът Бойко Борисов са се срещ­нали с президента на РФ Владимир Путин в Мос­ква. „Занап­ред имаме много нови планове и проекти, които можем да реализираме за благото на Русия и Бъл­гария“, каза пос­ланик Макаров.

В привет­с­т­вието си минис­търът в правител­с­т­вото на Мос­ква Сер­гей Черьомин отбеляза, че през изминаващата си година София и Мос­ква са станали по-близки, а в отношенията им са се появили нови идеи, нови кон­такти, нови планове.

Замес­т­ник кметът на Столич­ната община Тодор Чобанов благодари за подаръка.

Дядо Мраз и Снежанка подариха на всички присъс­т­ващи на тър­жес­т­вото мос­ков­ски сладости, особено доволни останаха учениците от 133-о училище „А.С.Пушкин“.

От в. „Русия днес-Россия сегодня”