„Пирогов” спаси 110 живота за петте празнични дни

„Пирогов” спаси 110 живота за петте празнични дни

Със 110 спасени живота се пох­вали “Пирогов“ в почив­ните и праз­нични дни. Дан­ните обобщи изпъл­нител­ният дирек­тор на бол­ницата Асен Бал­тов, съобщи Нюз.бг. Беше изк­лючително натоварено, заяви Бал­тов. От 23 декем­ври до днес през Спеш­ния цен­тър на здрав­ното заведение са минали 3 150 пациенти. 420 са приети за лечение. Шест инфар­кта и осем инсулта отчита още Спеш­ният цен­тър. 45 души са приети в ток­сикологията на бол­ницата. Пет деца между 1316 години са се нат­ровили с алкохол. И трав­матологията не е останала без пациенти заради заледяванията. Около 2025% от пациен­тите на бол­ницата през годината са пациенти на трав­матологията. А за петте почивни дни 100 души са с травми. Самият шеф на бол­ницата е работил в праз­нич­ните дни и отчита ръст на работата. За пръв път “Пирогов“ отчита годината на плюс и без загуби. Доходите на лекарите се увеличават, доволен е Бал­тов. Средно с 500 лв. са се увеличили въз­наг­раж­денията на медицин­с­кия пер­сонал.

260 000 пациенти са преминали през “Пирогов“ тази година. Това е с 20 хиляди пациенти повече от миналата година.

Станахме по-търсени от пациен­тите, каза шефът на лечеб­ното заведение. Увеличават се обаче здравно неосигурените пациенти на бол­ницата. 3 200 пациенти без осигуровки повече са преминали през “Пирогов“. Сред­ната стой­ност на един лекуван подобен пациент е около 1 000 лв.

8 600 деца са преминал тази година през бол­ницата, което също е повече от 2017 г. Професор Бал­тов от доволен от обновените кабинети в бол­ницата. За след­ващата година той обещава много иновации.