Без винетки по Северната тангента

Без винетки по Северната тангента

Решението бе обявено от премиера Бойко Борисов, след като граждани заявиха протестна готовност

Няма да има винетки за пол­з­ването на Север­ната тан­гента, отсече премиерът след извън­редно заседание с учас­тието на шефа на АПИ, регионал­ния минис­тър, финан­совия и вът­реш­ния минис­тър. Това се случи след ост­рата позиция на опозицион­ната БСП и след обявената готов­ност на граж­дани да протес­тират, и въп­реки че до пос­ледно властта обявяваше, че винетки в този район все пак ще има.

Борисов припомни, че и Север­ната, и Южната дъга са нап­равени за удоб­с­тво на хората и затова ситуацията си остава същата, като през миналата година.

Надявам се да не се спекулира повече по тази тема, обобщи Борисов.

Въз­можно е да въз­ник­нат грешки при елек­т­рон­ната сис­тема за закупуване винетки, защото тя все още е нова. Това заяви в предаването „Тази сут­рин” пред­седателят на УС на Аген­ция „Пътна инф­рас­т­рук­тура” инж. Светос­лав Глосов.

Само вчера са продадени над 380 хил. винетки, тоест на всяка 20-та секунда в дър­жавата е продавана винетка, каза шефът на Път­ната аген­ция.

1,5 млн. лв. са приходите от продажба на винетки от 17 декем­ври до вчера. Тези, които са си купили винетка няма да бъдат прих­ващани като нарушители от ТОЛ-полицията. Тези автомобили започ­ват да бъдат раз­полагани по Репуб­ликан­с­ката пътна мрежа, вчера броят им беше малък, бяха базирани около София, искаме хората да свик­ват с тях и да ги раз­поз­нават. Към този момент няма глобени”, заяви Глосов.

Шефът на Път­ната аген­ция обясни, че глоби няма да бъдат налагани на шофьорите, чиито винетки важат и през 2019 г., но не са кон­вер­тирани в елек­т­ронни. При залавяне на нарушител, ТОЛ-полицията няма да събира глобата в брой, тя ще може да бъде платена само чрез ПОС-терминал или по бан­ков път – в срок от две сед­мици.