НЗОК: Няма риск за лечението на деца в чужбина

В чуж­бина отказ­ват лечение на бъл­гар­ски деца заради опасения кога ще си получат парите от НЗОК. За това алар­мира Пенка Геор­гиева, пред­седател на пациен­т­ски организации “Заедно с теб“. Според нея управителят на Здрав­ната каса д-р Дечо Дечев се е вкарал в “нор­мативен хаос“. В сут­реш­ния блок на БНТ д-р Дечев отх­върли обвиненията на Геор­гиева и каза, че проб­лем няма.

Никой не нарушава дос­тъпа на децата, които имат нужда от лечение. Това заяви управителят на Здрав­ната каса д-р Дечо Дечев в сут­реш­ния блок на БНТ.

Бъл­гар­с­ката каса дължи към румън­с­ката 28 000, но те дъл­жат на нас в пъти повече. Така той опроверга данни, че на 9-годишно бъл­гарче е отказано лечение в Румъния, тъй като румън­с­ката здравна каса имала притес­нения дали ще получи сред­с­т­вата си от НЗОК.

“Касата може да изп­раща деца за лечение в чуж­бина само с фор­муляр С2. Няма отказани хора за лечение“, каза още той. 

“Ще продъл­жават да се изп­лащат хотели, билети, лечение, както и хонорари на чужди професори. Касата няма да изп­лаща лекар­с­тва, извън позитив­ния списък“, допълни Дечев.

НЗОК е в по-лошо админис­т­ративно и пуб­лично със­тояние. Преди 13 години нещата бяха по-добре. Сис­темата се промени обаче“, комен­тира управителят на Здрав­ната каса.

“Проб­лемът в сис­темата е в самото със­ловие. То има нужда от промяна. За първи път наис­тина са пред­п­риети едни дейс­т­вия, които да израз­ход­ват правилно сред­с­т­вата в здравеопаз­ването“, завърши д-р Дечо Дечев.