Петдесет журналисти ще работят в лявата Българска свободна телевизия

Петдесет журналисти ще работят в лявата Българска свободна телевизия

Вчера лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова раз­каза в социал­ните мрежи за под­готов­ката за пус­кането в ефир на новата телевизия на левицата – Бъл­гар­ска свободна телевизия БСТВ. „Днес проведохме среща с целия екип на медията — 50 човека жур­налисти, водещи, оператори, режисьори и др. В момента се провеж­дат тех­ничес­ките проби и се под­гот­вят пър­вите предавания.

Акцент в прог­рамата на БСТВ ще бъдат новините, за които ще отговаря Валерия Касиан и пуб­лицис­тич­ните предавания. Водещ на сут­реш­ния блок ще бъде жур­налис­тът Стоил Рош­кев. Предавания в телевизията ще имат и жур­налис­тите Алек­сан­дър Симов и Велизар Енчев”, написа Нинова, която раз­п­рос­т­рани снимки от срещата в редак­цията на телевизията.