130 депутати дадоха мандат на правителството да преговаря за Ф-16

130 депутати дадоха мандат на правителството да преговаря за Ф-16

Армията ни трябва да бъде въоръжена с най-мощния самолет, заяви вицеп­ремиерът и минис­тър на отб­раната Красимир Каракачанов.

Решено! 130 депутати дадоха ман­дат на правител­с­т­вото да преговаря за със САЩ за закупуване на изт­ребители Ф-16 след ожес­точени дебати в пленар­ната зала вчера. Решението за самолетите под­к­репиха народ­ните пред­с­тавители от ГЕРБ, ДПС и ВМРО. Против гласуваха 85 депутати — от БСП, “Воля“ и 14 от Обединени пат­риоти — “Атака“ и НФСБ. Нито един народен пред­с­тавител не се въз­държа, комен­тира Епицен­тър.

Становището на кабинета защити вицеп­ремиерът и минис­тър на отб­раната Красимир Каракачанов. Въп­реки нас­тояването на левицата премиерът Бойко Борисов не дойде в Народ­ното съб­рание. На бал­кона не зас­тана и президен­тът Румен Радев, за чието явяване пък нас­тояваха от ГЕРБ. Вицеп­ремиерът и минис­тър на отб­раната Красимир Каракачанов парира критиките на БСП за пред­ложението на кабинета да преговаряме със САЩ за покуп­ката на F-16. Той го обяви за най-мощния и качес­т­вен изт­ребител, който е нужен на страната ни, предаде Канал 3. Не гласуваме НС да вземе решение да сключи сделка утре, а да започ­нем преговори, посочи вицеп­ремиерът и минис­тър на отб­раната. Той припомни, че от 2004 г. вър­вят опитите за модер­низация на бъл­гар­с­ките въоръжени сили все нещо не се случва. Няма никакво значение дали е швед­ски, или съвет­ски, важ­ното е бъл­гар­с­ката армия да бъде въоръжена с най-мощното, най-качествено въоръжение. Ако ние закупим самолета Ф-16 блок 70, ще имаме предим­с­т­вото, че ще имаме най-модерния самолет. Да твър­дим, че такъв самолет няма, това, че го няма на масовия пазар, в магазина, не означава, че го няма. Пето поколение е този самолет, обясни за модификацията Каракачанов, като изтъкна, че този изт­ребител ни се предос­тавя в пълен пакет оборуд­ване, спрямо останалите две оферти. Реп­ликата му бе по повод атаките на БСП и критиката на Румен Гечев, че такъв самолет още нямало и не било сигурно дали ще литне, или няма да литне.

Каракачанов парира и обвинението на социалис­тите, че президен­тът Румен Радев е бил изолиран от целия процес. Решението е в ръцете на бъл­гар­с­кото Народно съб­рание. Аз лично ще благодаря на всички от името на МО, но най-вече на бъл­гар­с­ките воен­нос­лужещи. Всеки един бъл­гар­ски народен пред­с­тавител, който днес под­к­репи правител­с­т­вото, ще гласува за сигур­ността на Бъл­гария и модерна бъл­гар­ска авиация, завърши словото си след повече от 3 часа дебати воен­ният минис­тър.

Кор­нелия Нинова: Злепос­тавяте Бъл­гария пред света!

БСП е за модер­низация на бъл­гар­с­ката армия, за правовата дър­жава, за професионализма на воен­ната екс­пер­тиза, за разум­ния баланс в хар­човете на воен­ния бюджет, но и за социална политика, посочи тя. По начина, по който взима решението за Ф-16 правител­с­т­вото злепос­тави Бъл­гария пред съюз­ниците ни и в НАТО, и в Евросъюза, заяви от пар­ламен­тар­ната трибуна лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

Кабинетът злепос­тави САЩ с начина, по който прави избора, злепос­тави и Швеция, като дър­жава от ЕС, изреди Нинова. Освен това тя атакува управ­ляващите, че раз­пал­ват меж­дуин­с­титуционални войни с изказ­ванията си срещу президента Радев. Лидерът на БСП под­черта, че управ­ляващите потъп­к­ват пар­ламен­таризма и дър­жав­ността, внасяйки решение в Народ­ното съб­рание в противоречие на вече взето решение на пар­ламента. Тази процедура и това решение добави допъл­нително вода в мел­ницата на меж­дуин­с­титуционал­ната война “управ­ляващи – президен­т­ска инс­титуция“. Чет­върто за дър­жав­ността – тежък удар, след като изпъл­нител­ната власт кара законодател­ната да ѝ даде правомощия да не изпъл­нява законите на Бъл­гария. Решението на пар­ламента, взето през 2018 г., има силата на закон. Днес, ако бяхте по-умни, може би тряб­ваше да пред­ложите да отменим онова решение и да приемем друго, а не да дадем правомощия да се нарушава закона на дър­жавата. Пос­леден ефект – това стратегическо за Бъл­гария решение ще се вземе от ГЕРБ, ДПС и ВМРО. Това исках да кажа на бъл­гар­с­кото общес­тво, на бъл­гар­с­ките граж­дани. Позицията на БСП, кол­кото и да се опит­вате да очер­няте, е пос­ледователна, каза още лидерът на БСП.

Волен Сидеров: Да включим и Русия!

Подавам ръка на премиера — нека преговаряме за изт­ребители с всички, които могат да ни пред­ложат нещо, включително и Русия, пред­ложи от пар­ламен­тар­ната трибуна лидерът на “Атака“ Волен Сидеров. Той пред­ложи още в преговорите да учас­т­ват пред­с­тавители на бъл­гар­с­кия пар­ламент. Сидеров изб­рои евен­туал­ните страни, с които може да се водят преговори — САЩ, Швеция, Италия, Пор­тугалия, Китай, Индия. Пред­лагам да въз­ложим на бъл­гар­с­кото правител­с­тво да преговаря с всички, които са готови да ни нап­равят пред­ложение за закупуване на нов боен самолет, всички, които пред­лагат оферти без САЩ, защото те не са дър­жава от Европа. Също така пред­лагам да започ­нем преговори и с Рус­ката федерация, защото тя раз­полага с такава тех­ника, заяви Сидеров. Не мога да раз­бера защо бягаме от Русия като от прокажен, Тур­ция, което е член на НАТО купува от Русия, обърна се към колегите си в пар­ламента той. Когато се водят преговорите със САЩ да се вземе пред­вид, че от 2006 г. има без­въз­мез­дно пол­з­ване на военни бази у нас, така че ако се стигне до решението да се вземат F-16, те да се дадат без­въз­мез­дно, нас­тоя лидерът на “Атака“.

Валери Симеонов: НФСБ гласува против сдел­ката за F-16

Мнозин­с­т­вото в пар­ламента се раз­цепи по въп­роса за сдел­ката за новите изт­ребители, след като лидерът на НФСБ, една от пар­тиите в мал­ката управ­ляваща коалиция Обединени пат­риоти, Валери Симеонов обяви, че те са против сдел­ката. Въп­реки становището на НФСБ обаче, кабинетът може да бъде спокоен, че решението за новите изт­ребители ще мине и той ще получи ман­дат за водене на преговори със САЩ за F-16. НФСБ категорично ще гласуваме против решението, то по никакъв начин няма да обез­печи суверенитета на бъл­гар­с­кото въз­душно прос­т­ран­с­тво, каза Валери Симеонов по време на дебатите, цитиран от аген­ция „Фокус“. Считаме, че такова решение по никакъв начин няма да обез­печи суверенитета на бъл­гар­с­кото въз­душно прос­т­ран­с­тво, не скри бив­шият вицеп­ремиер. Според Симеонов, един­с­т­веният начин за защита на нашето въз­душно прос­т­ран­с­тво е чрез ракетни бази. Когато се изопачават пър­воначал­ните условия в полза на един от учас­т­ниците, това е позорно, унизително, допълни той.

Ако обявим нова процедура, ще оставим авиацията по бели няма да каз­вам какво, опонира народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „Обединени пат­риоти“ и зам.-председател на ВМРО Милен Михов. Според него отварянето на нова процедура за придобиване на бойни самолети е без­с­мис­лено и вредно.

Със сигур­ност това ще доведе до две неща. След година и половина ще бъдем пак тук и ще обсъж­даме същото и второто ще изхар­чим много народни пари за под­дръжка на старата авиация“, заяви още Михов. Той обясни, че страната ни е добър пар­т­ньор на НАТО.