Прокурор от СГП е кандидатът ни за ОЛАФ

Прокурор от СГП е кандидатът ни за ОЛАФ

Прокурор Станис­лав Стай­ков от Софийска град­ска прокуратура е изб­ран за учас­тие в процедурата на ЕК за под­бор на коман­дировани национални екс­перти в Европейс­ката комисия в Европейс­ката служба за борба с измамите (OLAF). Той кан­дидат­с­тва за вакан­тна позиция OLAF.D.1, съоб­щиха от Вис­шия съдебен съвет.Кандидатурата на Стай­ков бе одоб­рена от прокурор­с­ката колегия на Вис­шия съдебен съвет (ВСС). Той е един­с­т­вен кан­дидат в процедурата. Кан­дидатът, който бъде изб­ран от ЕК, ще се присъедини към отдел D.1 в дирек­ция “Политики“ на OLAF.D. Отделът отговаря за раз­работ­ването, договарянето и прилагането на политики и законодателни инициативи за борба с измамите, коруп­цията и всяка друга незаконна дей­ност, която засяга бюджета на Съюза. Пред­с­тои екс­перти от дирек­ция “меж­дународна дей­ност и протокол“ в АВСС да предос­тавят докумен­тите на кан­дидатите на дирек­ция “Човешки ресурси“ в Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи за преп­ращането им по съот­вет­ния ред.