БСП иска правителството да стимулира професионалното образование

БСП иска правителството да стимулира професионалното образование

Донка Симеонова пита министър Вълчев: Какво се прави за преодоляване на регионалните неравенства?

“Роля на правител­с­т­вото е да мотивира работодателите, така че да може да бъде реализирано професионал­ното образование“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ проф. Анелия Клисарова по време на изс­луш­ване на минис­търа на образованието за политиката на МОН за подоб­ряване на връз­ката между образованието и пазара на труда. Тя обясни, че 130 хиляди деца са в сферата на професионал­ното образование, но от тях само 3,8 хил. са в сис­темата на дуал­ното образование. По думите й това се случва защото от всички фирми– само 170 са работодателите, които са приели да има дуална сис­тема.

Проф. Клисарова попита– защо децата не избират професионал­ното образование. Тя обясни, че за 2017г. 59% от завър­шилите го се реализират на пазара на труда, докато за ЕС дан­ните са за 76%. “Трябва да мотивираме хората и работодателите да приемат децата, завър­шили професионално образование“, заяви тя. Бив­шият образователен минис­тър комен­тира, че по данни на НСИ422 са били професионал­ните училища със 160 хил. ученици, а сега са станали 359. Тя под­черта, че това не може да бъде отдадено само на демог­раф­с­ката криза, тъй като поради нея учениците в училищата са намалели с 4%, а в професионал­ните училища децата са намалели с 10%. “Не трябва да тър­сим греш­ките само в образовател­ната сис­тема. Правител­с­т­вото не мотивира работодателите да учас­т­ват в сис­темата на професионал­ното образование“, обясни тя и даде пример от ЕС– как това може да стане с прис­падането  на раз­ходите за обучение на кад­рите, преди облагането им с данъци. По думите й това ще мотивира биз­неса да инвес­тира в образование и ще спомогне излизащите от професионал­ното образование вед­нага да се реализират на пазара на труда. “Чакаме още отдавна обещавания  закон за професионал­ното образование, както и Стратегия за учене през целия живот, не само на хар­тия. Бър­зото раз­витие на икономиката и на тех­нологиите изис­к­ват и бърза промяна на квалификацията на работещите. Не чухме как ще се реализират и тези ученици, които ще завър­шат 10 клас по сега дейс­т­ващият Закон за предучилищно и училищно образование“, каза оше тя. Проф. Клисарова попита– има ли бъдеще раз­витието на средни училища във вис­шите училища. Според нея освен ранна професионална ориен­тация, в тези училища децата придобиват реални умения и знания, които им помагат и във вис­шето образование и да изберат своята специал­ност; води и до повишаване на интереса към тех­нологич­ните специал­ности; повишава качес­т­вото на образование в сред­ните училища.  

“Професионал­ното образование пряко свър­зва младите хора с пазара на труда. Качес­т­веното професионално образование съз­дава кад­рите, които изг­раж­дат една успешна икономика. Каква е политиката на Минис­тер­с­тво на образованието и науката за преодоляване на регионал­ните неравен­с­тва в професионал­ното образование“, попита народ­ният пред­с­тавител от левицата Донка Симеонова. Тя обясни, че в Национал­ната стратегия за раз­витието на професионал­ното образование в Бъл­гария 2015г.- 2020г. не се отчита спадът на интереса към  професионал­ното образование — за 10 години с 25% са намалели учениците в професионал­ните училища. По думите й причините за това са много и сред тях са — демог­раф­с­ката криза, ран­ното отпадане от образовател­ната сис­тема, зас­таряващият със­тав на учителите. “Най-съществените проб­леми обаче са, че младите хора, които завър­ш­ват професионално образование трудно намират работа или съот­вет­ната квалификация не отговаря на пазара на труда“, каза тя. Симеонова заяви, че по данни на Еврос­тат и НСИ– има високи регионални неравен­с­тва в дос­тъпа до качес­т­вено образование и това особено личи при професионал­ното образование. “Ако пог­лед­нем Териториал­ната карта на професионал­ните училища за 2016г. се вижда нап­ример, че в Благоев­г­рад и Пазар­джик има 16 професионални училища, а във Видин 4, в Силис­тра — 5“, обясни тя и допълни че регионал­ната струк­тура на професионал­ното образование следва тази на биз­неса и се получава порочен кръг. “Нис­кото качес­тво на живот кара хората да имиг­рират, от там няма въз­мож­ност за добро и качес­т­вено образование, за това пък има липса на квалифицирани кадри, която не дава въз­мож­ност за раз­витие на биз­неса и произ­вод­с­т­вото и повишаване на доходите“, зак­лючи Донка Симеонова.